แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
กรุณาทำเครื่องหมายในข้อที่ตรงกับความเป็นจริงและในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
Email *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
Clear selection
อายุ
Clear selection
ระดับการศึกษาสูงสุด
Clear selection
อาชีพของผู้มารับบริการ
Clear selection
ด้านเวลา
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
การให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
ความรวดเร็วในการให้บริการ
Clear selection
ขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
การติดป้ายประกาศหรือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ
การจัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้
การให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน
Clear selection
ด้านบุคลากรที่ให้บริการ
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
ความเต็มใจและความพร้อมในการให้บริการอย่างสุภาพ
ความรู้ความสามารถในการให้บริการ เช่น สามารถตอบคำถาม ชี้แจงข้อสงสัยให้คำแนะนำได้เป็นต้น
ความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน, ไม่รับสินบน, ไม่หาผล ประโยชน์ในทางมิชอบ
การให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ
Clear selection
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด(5)
มาก(4)
ปานกลาง(3)
พอใช้(2)
น้อย(1)
ความชัดเจนของป้ายสัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม หนังสือพิมพ์ ฯลฯ
ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
. ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม อยู่ในระดับใด
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy