แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิตหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559
คำชี้แจง โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมายถูกลงในช่อง ( )
Email address *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป *
Required
อายุ
ปี พ.ศ. ที่เข้าศึกษา,รุ่นที่
ก่อนเข้าศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนจีนท่านสำเร็จการศึกษาขั้นสูงสุดระดับใด
เกรดเฉลี่ยรวม (GPA)
เลขที่ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
E-mail
ปัจจุบันท่านมีงานหรือไม่
หลังจากสำเร็จการศึกษาท่านใช้เวลาในการหางาน
ปัจจุบันท่านทำงานอะไร
อัตราเงินเดือน
ประเภทหน่วยงาน
ท่านเคยเปลี่ยนงานหรือไม่
ความพึงพอใจในงานที่ท่านกำลังทำโดยกำหนดระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ 5=มากที่สุด 4=มาก 3=ปานกลาง 2=น้อย 1=น้อยที่สุด
5
4
3
2
1
1. ท่านพึงพอใจในงานที่ทำ
2. ท่านพึงพอใจต่อรายได้ที่ได้รับ
3. งานที่ทำตรงกับสาขาวิชา
4. ความพึงพอใจต่อเพื่อนร่วมงาน
5. ความพึงพอใจต่อผู้บังคับบัญชา
6. ความพึงพอใจต่อสถานที่ทำงาน
ท่านคิดว่าหลักสูตรที่เรียนมาควรมีการปรับปรุงด้านใด (ตอบได้มากว่า 1 ข้อ)
ความรู้ด้านใดที่คณะควรให้มีการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติม เพื่อให้ได้ความรู้ที่จะนำไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อ
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Additional Terms