Community Health Worker Training Interest Form - Waitlist for Fall 2023 Class
Thank you for your interest in Asian Women for Health's Community Health Worker Training program! If you are interested in signing up to the waitlist for our fall CHW training in September, please fill out this quick form and our staff will reach out to you about next steps in the application process. If you have any questions, please email CHW@asianwomenforhealth.org for more information!

感谢您关注亚洲妇女健康社区卫生工作者培训项目!如果您对此感兴趣,请填写此表格,我们的工作人员将与您联系并为您解答申请流程的后续步骤。如有任何疑问,请发送电子邮件至 CHW@asianwomenforhealth.org 以获取更多信息!

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến chương trình Đào tạo Nhân viên Y tế Cộng đồng của Asian Women for Health! Nếu bạn muốn đăng ký, vui lòng điền vào mẫu đơn đăng ký bên dưới và nhân viên của chúng tôi sẽ liên hệ với bạn về các bước tiếp theo trong quy trình đăng ký. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng gửi email đến CHW@asianwomenforhealth.org để biết thêm thông tin! 
Sign in to Google to save your progress. Learn more
What is Asian Women for Health? 

Asian Women for Health is a ​peer-led, community-based ​network dedicated to advancing Asian women’s health and wellness through education, advocacy, and support.

Asian Women for Health 是一个以同辈为主导、以社区为基础的机构,致力于通过教育、宣传和支持来促进亚洲女性的健康

Asian Women for Health là một mạng lưới dựa trên cộng đồng do đồng nghiệp lãnh đạo dành riêng cho việc nâng cao sức khỏe và thể chất của phụ nữ Châu Á thông qua giáo dục, vận động và hỗ trợ. 
What is the CHW Training Program?

Our Community Health Worker (CHW) training is an 12-week program where our training partners will equip participants with industry-focused skills to help them enter the healthcare industry in Massachusetts. Some examples of how CHW’s help their communities is by providing information about available resources, being a source of support and informal counseling, and becoming advocates for individual and community health needs. Graduates of this program would be able to access job placement in positions such as health navigators, outreach workers, community health advisors, etc. under our employment partners where they can make an impact on individuals and families in unserved and underserved communities.

我们的社区卫生工作者 (CHW) 培训是一个为期 12 周的计划,我们的培训合作伙伴将为参与者提供以医疗行业实战工作为核心的实用技能,以帮助他们进入马萨诸塞州的医疗保健行业。 CHW 为其所在的社区提供医疗资源信息,非正式的医疗顾问和就诊支持,倡导个人和社区健康需求。我们将为培训的毕业生安排就业,他们将成为健康导航员、外联工作者、社区健康顾问等职位,他们可以为健康资源不充沛的社区产生积极的社会影响。  

Chương trình đào tạo Nhân viên Y tế Cộng đồng (CHW) của chúng tôi là một chương trình kéo dài 10 tuần, trong đó các đối tác đào tạo của chúng tôi sẽ trang bị cho người tham gia các kỹ năng tập trung vào ngành để giúp họ tham gia vào ngành chăm sóc sức khỏe ở bang Massachusetts. Một số ví dụ về cách CHW giúp đỡ cộng đồng của họ bằng cách cung cấp thông tin về các nguồn thông tin sẵn có, trở thành nguồn hỗ trợ và tư vấn không chính thức, đồng thời trở thành người ủng hộ các nhu cầu sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. Tốt nghiệp chương trình này sẽ có thể tiếp cận vị trí việc làm ở các vị trí như điều hướng sức khỏe, nhân viên tiếp cận cộng đồng, cố vấn sức khỏe cộng đồng, v.v. dưới những đối tác việc làm của chúng tôi, họ có thể tạo ảnh hưởng đến các cá nhân và gia đình trong các cộng đồng chưa được phục vụ.

Name *
Phone Number *
Email Address
When is the best time to contact you? *
Required
How do you prefer to be contacted? *
Highest level of education completed?
*
Required
Employment Status?
*
Annual gross income? 
*
Personal Statement: Why are you interested in becoming a Community Health Worker? If you are changing career, what made you decide to change?
*
What else do you want us to know about you? *
How did you learn about our training program? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Asian Women for Health. Report Abuse