Inscripció Curs de Vetllador/a (17046)

  Captionless Image
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  FORMA D'INSCRIPCIÓ

  Abans d'iniciar el curs i per tal d'assegurar la inscripció cal haver lliurat la següent documentació: - DNI, NIE o passaport. Digitalment a escola.trac@diomira.net o fotocòpia - Fotografia recent. Digitalment a escola.trac@diomira.net o fotocòpia - Resguard del pagament. Formes de pagament. 1) Pagament d’una bestreta, la qual es pot realitzar per transferència bancària, fent constar el nom de la persona i el lloc de realització del curs al qual s’inscriu a: ‘la Caixa’, núm. de compte 2100 - 3000 - 14 – 2201619713 ‘la Caixa’, IBAN ES11 - 2100 - 3000 - 1422 – 0161 - 9713 o en efectiu o VISA directament a l'escola. 2) Pagament de l'import total del curs la qual es pot realitzar per transferència bancària, fent constar el nom de la persona i el lloc de realització del curs al qual s’inscriu a: ‘la Caixa’, núm. de compte 2100 - 3000 - 14 – 2201619713 ‘la Caixa’, IBAN ES11 - 2100 - 3000 - 1422 – 0161 - 9713 o en efectiu o VISA directament a l'escola. Abans de l’inici de curs cal haver-ne abonat la seva totalitat En cas de donar-se de baixa l’alumne la bestreta no serà retornada. L’Escola es reserva el dret d’ajornar o suspendre el curs si el nombre d’alumnes no és suficient segons el seu criteri. En aquest cas, si cal, es retornarà el 100% de l’import de la matrícula. La llengua vehicular del curs serà el català. Accepto la normativa acadèmica del curs al qual m’inscric. Les dades que ens faciliteu s’incorporaran a un fitxer de l’Escola Traç amb la finalitat de dur a terme la gestió acadèmica i les activitats que se’n derivin. En qualsevol moment podeu exercicir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a l’Escola Traç: c/ Vilamarí, 54 baixos. Barcelona / 93 425 48 23 / Fax: 93 292 52 30 / escola.trac@diomira