Pristupnica Redovnom članstvu
Hvala ti na interesu za članstvo u Trans Aid-u! Prije nego što popuniš pristupnicu, važno je da pažljivo pročitaš više o Trans Aid-u, o članstvu Trans Aid-a i načinu učlanjenja. Također je obavezno da pročitaš Statut Trans Aid-a kojeg možeš pronaći na linku: http://www.transaid.hr/wp-content/uploads/2016/11/UsvojeniStatut-2016.pdf

Ako se slažeš sa navedenim, molimo da ispuniš pristupnicu ovisno o vrsti članstva u koje želiš pristupiti. Na tvoj zahtjev ćemo odgovoriti u roku od 15 dana. Ako imaš bilo kakvih pitanja, slobodno nam se javi na info@transaid.hr
Email address *
O Trans Aid-u
Trans Aid je udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba. Službeno je registrirana u veljači 2012. godine s ciljem osnaživanja TIRV zajednice kroz povećanje vidljivosti TIRV tematike i zajednice, kao i promicanje i zaštitu prava TIRV osoba.

Trans Aid se zalaže za samoodređenje kao temeljnu vrijednost te nadilaženje spolnih i rodnih normi u svrhu podizanja kvalitete života TIRV osoba kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku, s vizijom društva koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava.

VIZIJA ORGANIZACIJE

Društvo koje slavi raznolikost identiteta, tijela i iskustava

MISIJA ORGANIZACIJE

Trans Aid – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba zalaže se za samoodređenje kao temeljnu vrijednost te nadilaženje spolnih i rodnih normi u svrhu podizanja kvalitete života TIRV osoba kroz javno djelovanje, direktan rad i podršku.

VRIJEDNOSTI ORGANIZACIJE

o Samoodređenje – pravo svake osobe da se identificira i definira te mijenja svoj identitet bez obzira radi li se o spolu, rodu, spolnom i rodnom identitetu, seksualnoj orijentaciji i cjelokupnoj seksualnosti, nacionalnosti, etničkoj pripadnosti, bilo u vezi vlastitog tijela ili društvenog statusa, dokle god to pravo ne krši prava drugih osoba.

o Solidarnost – nastojanje ostvarivanja povezanosti, uzajamne suradnje i podrške (unutar timova Trans Aid-a kao i između Trans Aid-a i drugih organizacija)

o Poštivanje ljudskih prava - "Sva se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima. Ona su obdarena razumom i sviješću i trebaju jedna prema drugima postupati u duhu bratstva." (1. članak Opće deklaracije o ljudskim pravima).

o Nenasilje – Trans Aid djeluje kroz nenasilne oblike borbe koji isključuju sve oblike nasilja usmjerenima prema drugima, sebi ili okolišu

o Queer Feminizam – Trans Aid se zalaže za dekonstrukciju patrijarhata kroz ostvarivanje suradnje s različitim neprivilegiranim socijalnim slojevima

o Ekološka osviještenost – razvrstavanje i recikliranje otpada, ponovno korištenje upotrebljivih stvari koje su bačene, racionalno korištenje resursa

Glavni cilj Trans Aid-a je promicanje i zaštita ljudskih prava trans, inter i rodno varijantnih (TIRV) osoba, dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti, kao i sljedeći specifični ciljevi:

- promicanje i zaštita prava TIRV osoba na društvenoj razini
- zauzimanje za individualnu dobrobit, pravo izbora i samo-određenja, te opće dobro TIRV osoba
- osnaživanje, osvješćivanje, educiranje i kapacitiranje Udruge i TIRV populacije diljem zemlje
- eliminacija nasilja, diskriminacije i višestruke diskriminacije nad TIRV osobama, te postizanje da su TIRV osobe poštovane u društvu do te mjere da se osjećaju ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu

Udruga trenutno ima 4 zaposlene osobe:

o Izvršna_i koordinator_ica
o Koordinator programa za prava interspolnih osoba
o Operativna voditeljica
o Koordinatorica tima za zagovaranje


Vanjsko suradništvo čine osobe s dugogodnišnjim iskustvom u LGBTIQ aktivizmu te relevantno dioništvo iz područja medicine i prava.

Volonterstvo Udruge čine osobe iz LGBTIQ zajednice (uključujući prijatelje_ice, partnere_ice i obitelji).

Skupština je najviše tijelo Udruge kojeg čini redovno članstvo Udruge a koje trenutno broji 14 osoba. Izvršna tijela Udruge su Izvršni_a koordinator_ica i Zamjenik_ca izvršne_og koordinatorice_a.

Trans Aid djeluje na području Republike Hrvatske.
O članstvu Trans Aid-a
Članstvo u Trans Aid-u je dobrovoljno.
Svaka maloljetna osoba s navršenih 14 godina starosti s pisanom suglasnosti roditeljice ili skrbnice, punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti (uz suglasnost skrbnice, ili zakonske zastupnice), i punoljetna, poslovno sposobna osoba bilo kojeg državljanstva (ili bez državljanstva) može postati članstvom Udruge pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i Statutom.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rodnog ili spolnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika, spolne orijentacije, rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili genetskog naslijeđa u skladu sa zakonom.

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo Trans Aid-a su:

- da prihvaća ciljeve utvrđene Statutom,
- da prihvaća Statut Trans Aid-a,
- da podržava viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a,
- da se svojim sadašnjim djelovanjem ili postupcima, kao i svojim djelovanjem ili postupcima u godini koja prethodi iskazivanju želje za pristupanje u članstvo Udruge, nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i politike Trans Aid-a.

Članstvo u Trans Aid-u može biti podržavajuće i redovno.
O Redovnom članstvu
Podržavajuće članstvo kojie su kontinuirano minimalno prethodna 3 mjeseca učestvovalie u aktivnostima Trans Aid-a te prisustvovalie i bilei aktivneii na sastancima članstva mogu aplicirati da postanu redovno članstvo ispunjenjem obrasca za pristupanje redovnom članstvu ili ih se može pozvati da pristupe redovnom članstvu prema odluci Skupštine a na prijedlog minimalno jednog redovnog članstva.
Odluku o prijemu u redovno članstvo Trans Aid-a donosi Skupština.

Svo redovno članstvo obavezno je imati aktivni račun elektroničke pošte na koji će primati pozive na Skupštinu, prigovore Skupštini, i sve ostale obavijesti za redovno člantvo Udruge. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte, članstvo je dužno obavijestiti Izvršnu koordinatoricu o promjeni najkasnije sedam dana nakon promjene adrese elektroničke pošte.

Prava redovnog članstva Trans Aid-a su:

- birati i biti biranie u tijela Trans Aid-a u skladu sa Statutom,
- predlagati kandidatstvo za članstvo tijela Trans Aid-a,
- razmatrati i ocjenjivati rad tijela Trans Aid-a,
- pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela Trans Aid-a,
- biti pravovremeno informiranie o aktivnostima Trans Aid-a,
- sudjelovati u radu Trans Aid-a,
- dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u Trans Aid-a ili angažiranju u aktivnostima Trans Aid-a,
- ostvarivati druga prava predviđena Statutom i drugim aktima Trans Aid-a.


Obveze redovnog članstva Trans Aid-a su:

- poštivanje Statuta i drugih akata Trans Aid-a,
- zalaganje za ostvarivanje ciljeva Trans Aid-a,
- sudjelovanje u provođenju djelatnosti i aktivnosti Trans Aid-a u skladu s mogućnostima,
- plaćanje članarine,
- štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda Trans Aid-a,
- prisustvovanje sastancima tijela Trans Aid-a kojih je članica.


Redovno članstvo Trans Aid-a odgovorno je za:

- savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom Trans Aid-a,
- pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza,
- čuvanje poslovne tajne Trans Aid-a.
NAPOMENA:
Redovno članstvo može zamrznuti status redovnog članstva na osobni zahtjev ili odlukom Skupštine ukoliko ne namjerava sudjelovati u aktivnostima i sastancima Trans Aid-a u razdoblju duljem od tri mjeseca.
Redovno članstvo zamrznutog statusa ima prava, obveze i odgovornosti kako su propisani za podržavajuće članstvo.
Redovno članstvo zamrznutog statusa može na osobni zahtjev uz suglasnost Skupštine odmrznuti status redovnog članstva u razdoblju od jedne godine od trenutka zamrzavanja statusa čime nastavlja biti redovno članstvo.

Redovno članstvo koje prethodna 3 mjeseca nije učestvovala u aktivnostima niti prisustvovalo sastancima Trans Aid-a te se ne odaziva na poruke od strane Skupštine ili Izvršne koordinatorice prestaje biti redovno članstvo te postaje podržavajuće članstvo.
U slučaju zamrzavanja statusa redovnog članstva, navedeno razdoblje od 3 mjeseca kumulativno uključuje vrijeme neaktivnosti prije zamrzavanja i poslije odmrzavanja statusa redovnog članstva.
Osobe će o promjeni statusa članstva iz redovnog u podržavajuće biti obavještene najmanje 7 dana prije promjene statusa.
Način učlanjenja
Osobe koje žele postati redovno članstvo trebaju popuniti formular ispod sa sljedećim informacijama. (Ako ne možeš popuniti ovaj formular, i želiš da ti pošaljemo pristupnicu u drugom formatu, javi nam se na adresu info@transaid.hr).

(1.) ime i zamjenice kojim osoba želi da je se oslovljava
(2.) e-mail adresa na koju želi primati informacije od Trans Aid-a
(3.) kratak opis motivacije za priključenje Trans Aid-u
(4.) ime koje stoji u dokumentima (zakonski neophodno)
(5.) OIB (zakonski neophodno)
(6.) datum rođenja (zakonski neophodno)
(7.) izjaviti da se obvezuje podržavati i djelovati u skladu s vrijednostima, vizijom, misijom, ciljevima, načelima rada i Statutom te aktivno ispunjavati svoje obaveze kao članstvo Trans Aid-a.
Pročitala_o sam o tome šta je Trans Aid, kako se postaje članstvom Trans Aid-a te o pravima i obavezama Redovnog članstva Trans Aid-a. *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Trans Aid. Report Abuse