Төрийн албаны шалгалтад хамтдаа бэлдье
ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛЬ
Өнөөдрийн сорилын агуулгад ТӨРИЙН АЛБАНЫ ТУХАЙ ХУУЛИАС 25 тест орсон байна. Хамтдаа номоо уншъя, Хамтдаа шалгалтдаа тэнцье. 2020.10.20
1. Аль нь төрийн жинхэнэ албан хаагчийн нийтлэг эрхэд хамаарахгүй вэ? *
1 point
2. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргөөд 1 сар гаруй болж байсан албан хаагч Ж. өөрийн фэйсбүүк хуудсаар улс төрийн намын бодлого шударга бус байгаа талаар санал бодлоо бусадтай хуваалцжээ. Төрийн албан хаагч Ж-ийн энэ үйлдэл нь... *
1 point
3. Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын байцаагчийн үйл ажиллагаанд хориглох зүйлд аль нь хамаарах вэ? *
1 point
4. Боловсролын асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагын мэргэжилтний үйл ажиллагаанд хориглох зүйлд аль нь хамаарахгүй вэ? *
1 point
5. Иргэний төрийн алба хаах эрх хэдэн наснаас үүсэх вэ? *
1 point
6. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн төрийн алба хаах насны дээд хязгаар нь: *
1 point
7. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэх тухай шийдвэрийг ямар хугацаанд гаргах вэ? *
1 point
8. Дүүргийн Эрүүл мэнд, нийгмийн даатгалын хэлтсийн байцаагч Б жирэмсний болон амралттай байх хугацаанд түүний үүргийг төрийн албан хаагчийн нөөцөд бүртгэгдсэн иргэнээс сонгон авч орлон гүйцэтгүүлжээ. *
1 point
9. Албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэх албан хаагч нь түр орлох албан тушаалын чиг үүргийг гүйцэтгэхдээ: *
1 point
10. Төрийн тусгай албан хаагч Б эрүүл мэндээс шалтгаалан 5 сар орчим эмчилгээ хийлгэх шаардлагатай болсон *
1 point
11. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгэхэд цалин урамшуулал олгох журмыг: *
1 point
12. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн албан үүргийг түр орлон гүйцэтгүүлэхэд: *
1 point
13. Засаг даргын Тамгын газрын мэргэжилтэн Б-ийн албан үүргийг 3 сарын хугацаатай орлон гүйцэтгэжбуй А хагас жилийн ажлын үр дүнгийн гэрээний үнэлэлтээр 60-аас доош хувиар үнэлэгдэж хариуцлага хүлээх болсон. *
1 point
14. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр албан тушаалд шилжүүлэхэд аль шаардлага хангагдах ёстой вэ? *
1 point
15. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг ажлын зайлшгүй шаардлагаар өөр ажилд шилжүүлэн ажиллуулахад ямар нөхцөл хангагдсан байх ёстой вэ? *
1 point
16. Дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст халамжийн байцаагчаар 10 жил 9 сар ажиллаж байгаа А-ийг түүнтэй тохиролцохгүйгээр өөр дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэст шилжүүлэн ажиллуулах болжээ. *
1 point
17. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулахад ямар нөхцөл хангагдсан байх ёстой вэ? *
1 point
18. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулахад аль үндэслэл хамаарах вэ? *
1 point
19. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг дараах хугацаагаар сэлгэн ажиллуулж болно. *
1 point
20. Б агентлагт мэргэжилтнээр сэлгэн ажиллаад хоёр жил болох гэж байгаа ба сэлгэн ажиллуулж буй агентлаг Б-ийн сэлгэн ажиллах хугацааг 1 жилээр сунгах хүсэлтэй ажээ. *
1 point
21. Төрийн жинхэнэ албан хаагчийг өөр ажилд шилжүүлэх, сэлгэн ажиллуулах журмыг байгууллага дотоод журмаараа тогтоож болох уу? *
1 point
22. Сэлгэн ажиллаж буй төрийн жинхэнэ албан хаагчийг урьд эрхэлж байсан ажил, албан тушаалд үргэлжлүүлэн ажиллуулах уу? *
1 point
23. Дор дурдсан тохиолдлуудын алийг нь төрийн жинхэнэ албан хаагчийг сэлгэн ажиллуулж байна гэж үзэх вэ? *
1 point
24. Доорх тохиолдлуудын аль нь агентлагийн ахлах мэргэжилтэнг захиргааны санаачилгаар албан тушаал бууруулах үндэслэл болох вэ? *
1 point
25. Төрийн жинхэнэ албан хаагч албан тушаалын тодорхойлолтод заасан чиг үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн бол хэрэглэгдэх хууль зүйн зохицуулалтын хэлбэрийг нэрлэнэ үү. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy