ระบบประเมิน Online

  Captionless Image

  แบบสอบถาม เรื่อง อาหารสวัสดิการบุคลากร โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร

  คำชี้แจง : กรุณาตอบตามความคิดเห็นของท่าน เพื่อการพัฒนาระบบที่ดียิ่งขึ้น
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Captionless Image

  แบบประเมินนี้จัดทำโดย งานเลขานุการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวร โทร.0-5596-5000, 0-5596-5009

  Captionless Image