แบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงตามเกณฑ์การประเมินความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2564
คำชี้แจง
แบบประเมินความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจนี้ สำนักงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ได้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจข้อมูลปัจจัยเสี่ยงในแต่ละด้าน และประเมินผลเพื่อนำมาใช้ประกอบการจัดทำแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2551 ตามมาตรฐานในการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ ส่วนที่ 2 มาตรฐานการปฏิบัติงาน 2010 : การวางแผนการตรวจสอบ ตามแนวทางการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งต้องประเมินความเสี่ยงของหน่วยงานเพื่อจัดลำดับความสำคัญในการวางแผนการตรวจสอบประจำปีได้อย่างเหมาะสม โดยแบ่งการประเมินออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้
1. แบบสอบถามข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
2. แบบสอบถามการประเมิณความเสี่ยง ระดับหน่วยงาน
3. แบบสอบถามการประเมิณความเสี่ยง ระดับกิจกรรม
4. แบบสอบถามด้านความเห็นอื่น ๆ
1. ชื่อหน่วยงาน *
2. ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม *
3. ระยะเวลาของการปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง *
4. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน จำนวนเท่าใด (หน่วย : บาท)
เงินงบประมาณแผ่นดิน
5. จากข้อ 4 เงินงบประมาณแผ่นดินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ
เงินงบประมาณ
6. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเท่าใด (หน่วย : บาท)
เงินรายได้
7. จากข้อ 6 เงินงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ
เงินรายได้
8. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรเงินงบประมาณแผ่นดิน รวม จำนวนเท่าใด (หน่วย : บาท)
เงินงบประมาณ
9. จากข้อ 8 เงินงบประมาณแผ่นดินที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรสูงสุด 3 ลำดับแรกคือ
เงินงบประมาณ
10. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรรเงินงบประมาณเงินรายได้ จำนวนเท่าใด (หน่วย : บาท)
เงินรายได้
11. จากข้อ 10 เงินงบประมาณเงินรายได้ที่หน่วยงานของท่านได้รับจัดสรร สูงสุด 3 ลำดับแรกคือ
เงินรายได้
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy