கணித கற்றல் வள நிலையம்
Mr.S.Kamalakaran (SLPS), Assist.Principal, SCC, Pussellawa. 0779645969
online examination - 02
GRADE 10

ஒரு பரீட்சார்த்தி ஒரு முறை மாத்திரமே தோற்ற முடியும்.
மாணவர் பெயர்: *
தரம் *
பாடசாலையின் பெயர்: *
Please enter fully name.
மாகாணம்: *
தரப்பட்ட தளவுருவின் சுற்றளவு யாது? *
5 points
Captionless Image
ரூபா 150 000 இற்கு விற்கப்பட்ட மோட்டார் சைக்கிளொன்றுக்கு ரூபா 4 500 தரகுப்பணம்செலுத்தப்பட்டால் தரகுப் பணத்தின் சதவீதமாவது. *
5 points
Required
உருவிலுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப, x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க. *
5 points
Captionless Image
x=3 ஆகவும் y=2ஆகவும் இருப்பின் 3x-2y யின் பெறுமானத்தைக் காண்க. *
5 points
y=2x+1 என்ற சார்பின் வரைபை வரைவதற்காகத் தயாரிக்கப்பட்ட பூரணப்படுத்தப்படாத அட்டவணையொன்று கீழே தரப்பட்டுள்ளது. இடைவெளியில் வரவேண்டிய எண் யாது? *
5 points
Captionless Image
தரப்பட்டுள்ள உருவில், தரவுகளுக்கேற்ப x இன்பெறுமானத்தைக் காண்க. *
5 points
Captionless Image
பொது உறுப்பு 5n-3 ஆகவுள்ள எண் தொடரியில் 67 எத்தனையாம் உறுப்பு ஆகும். *
5 points
ஒரு பக்க நீளம் 14 cm ஆகவுளள் சதுர வடிவிலான அட்டையிலிருந்துஅரைவட்டங்கள் இரண்டு வெட்டி அகற்றப்பட்டிருப்பது உருவில்காட்டப்பட்டுள்ளது. எஞ்சிய பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க. *
5 points
Captionless Image
√40 இன் முதலாம் அண்ணளவாக்கத்தைக் காண்க. *
5 points
Required
5x²y, 10xy², 15xy என்பவற்றின் பொ.ம.சி. யைக் காண்க. *
5 points
சிறுவர் குழு ஒன்று தமக்கு விருப்பமான நிறங்கள் பற்றிக் கூறியதகவல்களைக் காட்டும் வட்ட வரைபு காட்டப்பட்டுள்ளது. பச்சை நிறத்தையும்மஞ்சள் நிறத்தையும் விரும்பும் சிறுவர்களின் எண்ணிக்கைகள் சமன்எனின் மஞசள் நிறத்தை விரும்புவோரின் ஆரைச்சிறைக் கோணம் யாது? *
5 points
Captionless Image
ஒருவன் தன்னிடமுள்ள பணத்தின் ⅕ ஐ தன் மனைவிக்கும், மிகுதியின் ¾ ஐ தனதுமகள்மார் மூவருக்கும் சமனாகப் பகிர்ந்து கொடுத்தான். ஒரு மகள் பெற்றது மொத்தக் காணியின் என்ன பின்னம்? *
5 points
மேலே தரப்பட்டுள்ளது எச்சார்பிற்கான வரைபு ஆகும்? *
5 points
Captionless Image
a+b=6, ab=2 எனின், a²+b² இன் பெறுமானம் எவ்வளவு? *
5 points
10 மனிதர்கள் 15 நாட்களில் செய்தமுடிக்கும் வேலையின் இரு மடங்கு வேலையை 12 மனிதர்கள் செய்து முடிக்க எத்தனை நாட்கள் எடுக்கும்? *
5 points
108-3x-x² இன் காரணிகளைக் காண்க. *
5 points
50x36 எனும் காரணிப் பெருக்கத்திற்கான இரு இருபடிக் கோவைகளாவன.. *
5 points
Required
இம்முக்கோண சோடிகள் ஒருங்கிசையக் கூடியதாக உள்ள இரு வேறு சந்தர்ப்பங்கள் எவை? *
5 points
Captionless Image
Required
36km/h சீரான கதியில் செல்லும் 300m நீளமான புகைவண்டி 80m நீளமான மேடையைக் கடக்க எடுக்கும் நேரம் எவ்வளவு? *
5 points
சமமான பக்கநீளங்கள் எவை? *
5 points
Captionless Image
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy