โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการสร้างเว็ปไซต์ด้วย Bootstrap รุ่นที่ 2
วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ณ พื้นที่การเรียนรู้ด้วยตนเองเทเวศร์ ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทผู้เข้าอบรม
1) ด้านความพร้อมในการจัดการอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
1.1 สถานที่ที่ใช้ในการอบรม มีบรรยากาศดี เหมาะสมต่อการเรียนรู้
1.2 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.3 เอกสารประกอบการฝึกอบรมเพียงพอ และเหมาะสม
1.4 การอำนวยความสะดวกของคณะทำงาน
1.5 ระยะเวลาที่ใช้ในการอบรมมีความเหมาะสม
1.6 ความพึงพอใจในภาพรวมของการฝึกอบรมทั้งหมด
2) ด้านเนื้อหาและหลักสูตรในการฝึกอบรม
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
2.1 หลักสูตรมีความเหมาะสม
2.2 เนื้อหาสาระตรงกับความต้องการ
3) ด้านความเหมาะสมของวิทยากร
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
3.1 วิทยากรมีความรู้ ความสามารถในเรื่องที่อบรม
3.2 วิทยากรใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย
3.3 วิทยากรตอบคำถามได้ชัดเจน ตรงประเด็น
4) ด้านการนำความรู้ไปใช้
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ปรับปรุง
4.1 ท่านได้รับความรู้เกี่ยวกับการอบรมอย่างชัดเจน
4.2 ท่านสามารถนำความรู้ไปใช้ปฎิบัติงานได้ตรง
5) ท่านต้องการให้สำนักจัดฝึกอบรมเรื่องอะไรบ้าง
6) ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. - Terms of Service