เรื่อง ความพึงพอใจต่อการใช้งานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
คำชี้แจง แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

ข้อมูลในแบบสอบถามนี้จะนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านในการตอบแบบสอบถาม และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้


ส่วนพัฒนาระบบบัญชีท้องถิ่น สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
ตำแหน่งหน้าที่ *
ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ท่านมีความพึงพอใจอย่างไรต่อการใช้งานระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)
ระบบงบประมาณ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การร่างงบประมาณรายจ่าย ระบบจะประมวลผลตัวเลขและจัดทำเป็นร่างเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ทำให้ลดระยะเวลาในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย และมีความถูกต้อง รวดเร็ว
สามารถเปรียบเทียบสัดส่วนการเพิ่ม/ลด ของการร่างประมาณการรายรับ-ประมาณการรายจ่าย กับปีเก่าได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
ผู้บริหารสามารถตรวจยอดงบประมาณคงเหลือได้ทันที เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับนำไปบริหารงานด้านการเงินการคลัง
การโอนงบประมาณรายจ่าย ระบบจะแสดงยอดงบประมาณคงเหลือก่อนโอนให้อัตโนมัติ เป็นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
มีรายงานรายรับจริง รายจ่ายจริงเปรียบเทียบกับยอดประมาณการทำให้สามารถติดตามสถานะการรับ-จ่ายเงิน และใช้ในการบริหารงานคลังได้รวดเร็วขึ้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบงบประมาณ
Your answer
ระบบรายรับ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
มีระบบการรับชำระภาษีท้องถิ่นผ่านธนาคารกรุงไทย เพื่อเพิ่มช่องทางในการชำระภาษีให้กับประชาชน
มีฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ทำให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดผู้ชำระภาษี และจำนวนเงินที่ต้องชำระ เพื่อติดตามการชำระภาษีให้ถูกต้อง ครบถ้วน
มีการจัดทำใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน เพื่อสรุปการส่งเงินและนำเงินฝากธนาคาร ทำให้ลดความผิดพลาดในการรับ และฝากเงิน
มีการเชื่อมโยงข้อมูลการโอนเงินอุดหนุนทั่วไปจากระบบ GFMIS ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การรับเงินถูกต้องและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
สามารถเรียกดูข้อมูลการรับเงินย้อนหลังได้จากรายงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น สมุดเงินสดรับ ทะเบียนเงินรายรับใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ใบสำคัญสรุปใบนำส่งเงิน และรายงานการยกเลิกใบเสร็จรับเงิน เป็นต้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรายรับ
Your answer
ระบบรายจ่าย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
การทำขอซื้อขอจ้างในระบบ มีการเชื่อมโยงไปยังการจัดทำฎีกาและคำนวณจำนวนเงินที่เบิกจ่ายให้ เป็นการช่วยลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การจัดทำฎีกา ระบบคำนวณจำนวนเงินที่เบิกจ่าย การหักภาษีและอื่น ๆ ตลอดจนแสดงยอดงบประมาณ ให้อัตโนมัติ ช่วยลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน
การจัดทำฎีกาเงินเดือนรวมของทุกสำนัก/กอง ระบบจะประมวลผลเงินเดือนรวมทั้งรายการที่หักจากเงินเดือนเพื่อแสดงยอดในการจัดทำฎีกาให้อัตโนมัติ เป็นการลดขั้นตอนการทำงาน ทำให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และรวดเร็ว
การจัดทำรายงานการจัดทำเช็ค/ใบถอน และการพิมพ์เช็ค เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติ ช่วยลดความผิดพลาดจากการเขียนเช็คด้วยมือ
การยืมเงินทดรองจ่าย ระบบมีการทำสัญญาการยืมเงิน ทำฎีกาและส่งใช้เงินยืม ตลอดจนมีทะเบียนคุมการยืมเงิน เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
มีรายงานการจ่ายเงินประจำวัน และรายงานเช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับเงิน เพื่อให้ผู้บริหารสามารถตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบรายจ่าย
Your answer
ระบบบัญชีและรายงานการเงิน *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
สามารถจัดทำรายงานสถานะการเงินประจำวันได้ทันทีเมื่อสิ้นวัน เพื่อเสนอให้ผู้บริหารทราบได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
ลดขั้นตอนในการบันทึกบัญชี และระยะเวลา เนื่องจากระบบบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติ
สามารถตรวจสอบยอดเงินงบประมาณคงเหลือ เพื่อเป็นข้อมูลในการกันเงินต่างๆ และปิดบัญชีประจำปีได้อย่างรวดเร็ว และถูกต้อง
มีรายงานทะเบียนทรัพย์สินเพื่อใช้ในการควบคุมทรัพย์สิน และใช้เป็นข้อมูลสำหรับจัดทำงบทรัพย์สินประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
การจัดทำบัญชีและรายงานการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์และรูปแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินส่งผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอำเภอและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด
มีรายงานและทะเบียนคุมเพื่อใช้ในการตรวจสอบข้อมูลการเงินการคลังต่าง ๆ เช่น ทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน ทะเบียนเลขที่ผู้เบิก/เลขที่คลังรับ และทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง เป็นต้น
ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบบัญชี
Your answer
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service