แบบติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย (สำหรับผู้บังคับบัญชา)

เรื่อง ติดตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษาจากจากโรงเรียนทหารราบ หลักสูตรนายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย รุ่นที่ 2
คำชี้แจง โรงเรียนทหารราบ ศูนย์การทหารราบ มีความประสงค์ตามคุณภาพผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อประโยชน์ใน
การปรับหลักสูตรและการสอน ตลอดจนพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เหมาะสมต่อการผลิตนายทหาร
สัญญาบัตรและนายทหารประทวนให้สามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ ผบ.หมู่ ปล.
ในฐานะที่ท่านเป็น ผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา ซึ่งได้ผ่านการศึกษาหลักสูตรนายสิบชั้นต้น
ศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย มาแล้วอย่างสมบูรณ์ กรุณาให้คำตอบทุกข้อเพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนา
คุณภาพของหลักสูตร และนักเรียนนายสิบชั้นต้น ศึกษา ณ ที่ตั้งหน่วย ของโรงเรียนทหารราบต่อไป
หากมีข้อเสนอแนะส่วนตัว โปรดให้ข้อมูลกลับไปยังโรงเรียนทหารราบ
ความมุ่งหมายของหลักสูตร เพื่ออำนวยความสะดวกในการตอบแบบสอบถาม จึงขอแจ้งความมุ่งหมายของ
หลักสูตรให้ทราบ ดังนี้
เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษา
1. ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ผบ.หมู่ ปล. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของ ทบ. ได้แก่ การป้องกันประเทศ, การรักษาความมั่นคงภายใน,
การรักษาความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ การพัฒนาประเทศ และการปฏิบัติภารกิจทางทหาร
ที่นอกเหนือสงคราม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. เป็นผู้นำที่ดีบนพื้นฐานแห่งความมีคุณธรรม มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทรหดอดทนต่อการ
ตรากตรำทำงานในหน้าที่ตามภารกิจ


-----------------------------------

  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล สำหรับผู้บังคับบัญชาของผู้สำเร็จการศึกษา

  This is a required question
  This is a required question

  ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผู้สำเร็จการศึกษา

  คำชี้แจง กรุณาทำเครื่องหมาย ( • ) ลงในช่องระดับความสามารถตามความคิดเห็นของท่าน 5 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มากที่สุด 4 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ มาก 3 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ ปานกลาง 2 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อย 1 หมายถึง ผู้สำเร็จการศึกษามีความสามารถอยู่ในประเด็นในระดับ น้อยที่สุด
  1.1 มีความรู้ความเข้าใจ เรื่องบุคคลทำการรบ, ระเบียบการนำหน่วย, การลาดตระเวน การ ปปส. และการปฏิบัติเป็นหน่วยทางยุทธวิธีระดับ มว.ปล. ได้
  1.2 มีความสามารถฝึกสอนทหาร, ทำการรบเป็นบุคคลและนำหน่วยทหารราบระดับชุดยิง ปฏิบัติการรบได้
  1.3 มีความรู้เกี่ยวกับอาวุธประจำกาย ,ประจำหน่วย ที่มีใช้ในหน่วยทหารราบและอาวุธทันสมัย
  1.4 รู้จักการถนอมรักษาและแก้ไขเหตุติดขัดได้อย่างถูกต้อง จนสามารถนำไปฝึกสอนทหารได้ ตลอดจนงานช่างสนาม และสงครามทุ่นระเบิด
  1.5 มีความรู้ ความเข้าใจ การใช้เครื่องมือตรวจการณ์ การใช้สูตรมิลเลียม การกำหนดที่ตั้งเป้าหมาย การตรวจการณ์และปรับการยิงจนสามารถปฏิบัติหน้าที่ผู้ตรวจการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  1.6 มีความรู้เกี่ยวกับรายละเอียดขอบระวาง , การหาตำแหน่งที่อยู่ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่, โดยวิธีแสวงเครื่อง, การเดินตามทิศทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง และแม่นยำ
  1.7 สามารถอ่านแผนที่ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด
  1.8 มีความเข้าใจวิธีการนำหน่วยให้เกิดประสิทธิภาพ ในการรบอย่างถ่องแท้ เกี่ยวกับแนวความคิด หลักการคุณลักษณะ และเครื่องชี้วัดความเป็นผู้นำ
  1.9 มีความเข้าใจในหลักการและเทคนิคการสอนแบบต่าง ๆ สามารถทำแผนบทเรียนและดำเนินการสอนได้อย่างถูกต้อง
  Please enter one response per row
  2.1 ความสามารถในการติดต่อประสานงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  2.2 ความคิดริเริ่ม และวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ
  2.3 ความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการใหม่ ๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
  2.4 สามารถนำเสนอผลงาน/ข้อคิดเห็นได้อย่างมีหลักการ สมเหตุสมผล และทันเวลา
  2.5 ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
  2.6 ทำการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง และนำผลมาปรับปรุงแก้ไข
  Please enter one response per row
  3.1 ความสมบูรณ์แข็งแรงทางร่างกาย และความสามารถตรากตรำต่อการปฏิบัติภารกิจ
  3.2 มารยาทในการพูด และการฟังเหมาะสม ถูกกาละเทศะ
  3.3 เป็นผู้ที่ตรงต่อเวลา และสามารถจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  3.4 ความสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น/ทำงานเป็นทีมได้
  3.5 ความสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้
  3.6 การยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.7 เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน/ผู้ใต้บังคับบัญชา
  3.8 การเคารพและให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน
  3.9 มีความยุติธรรม
  3.10 มีความเป็นผู้นำ
  3.11 มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และยึดมั่นศรัทธาในสถาบัน/วัฒนธรรมองค์กรทหาร
  Please enter one response per row
  4.1 ประพฤติตนตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทหาร และเคารพกฎระเบียบของหน่วยงาน
  4.2 ความซื่อสัตย์ สุจริต
  4.3 ความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่
  4.4 การมีสัมมาคารวะ
  4.5 ความสามารถในการควบคุมอารมณ์
  4.6 ระเบียบวินัยในการทำงาน ทําหน้าที่ของตนครบถ้วนสมบูรณ์
  4.7 ความรอบคอบ เสียสละอุทิศตน มุ่งมั่น และบากบั่นในการทำงานให้สำเร็จ
  4.8 ความรับผิดชอบงานในหน้าที่ ขยัน และตั้งใจในการปฏิบัติงาน
  4.9 การให้ความช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
  4.10 การช่วยรักษาและใช้ของทางราชการ/ส่วนรวมอย่างประหยัด
  4.11 การให้ความร่วมมือ/เข้าร่วมกิจกรรมของหน่วย
  4.12 การดํารงชีวิตอย่างฉลาด ด้วยสติและปัญญา รูัเหตุ รู้ผล รู้กาลเทศะ
  Please enter one response per row

  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

  This is a required question