แบบประเมินระดับความพึงพอใจของนักศึกษา รหัสวิชา 20001-1001 รายวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2562 สำหรับผู้เรียน 
ขอความอนุเคราะห์ กรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ จัดทำโดย นายชัยพัฒนพงษ์ ภูสัตย์คำ ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
คำชี้แจง

คำชี้แจง  โปรดการเครื่องหมาย / ลงในช่องประเมินผลความพึงพอใจของท่าน

                      ความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด              5  คะแนน
                      ความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก                     4  คะแนน
                      ความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง            3  คะแนน 
                      ความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย                     2  คะแนน
                      ความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด             1  คะแนน

เพศ *
1.ด้านสื่อ นวัตกรรม และรูปแบบการจัดการเรียน การสอน
*
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
1.1 สื่อ นวัตกรรม มีความทันสมัย
1.2 มีสื่อ นวัตกรรมที่หลากหลาย สามารถส่งเสริมกระบวนการจัดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว
1.3 สามารถเรียนรู้ได้หลายช่องทาง
1.4 จัดลำดับขั้นตอนในการเรียนรู้ที่เข้าใจง่าย
1.5 มีความต่อเนื่องลำดับจากง่ายไปยาก
1.6 การจัดวางองค์ประกอบที่เอื้อ และสะดวกต่อ
การเรียน การสอน
1.7 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร และภาพประกอบ
1.8 มีความสัมพันธ์ระหว่างวงจร และเนื้อหาที่ชัดเจน
1.9 มีรูปแบบการวัดและการประเมินผลที่ชัดเจน
2. ด้านเนื้อหา
*
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
2.1 มีเนื้อหาที่ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ และคำอธิบายรายวิชา
2.2 องค์ประกอบครบตามรูปแบบ ได้แก่ วัตถุประสงค์เนื้อหา ชุดฝึกปฏิบัติ และแบบทดสอบ
2.3 มีความสอดคล้องของเนื้อหาในแต่ละหน่วยการเรียน
2.4 มีความกะทัดรัด ถูกต้อง ชัดเจน
2.5 เนื้อหาสามารถนำไปสู่การปฏิบัติจริงได้
2.6 มีเนื้อหาที่ทันสมัยสอดคล้องกับนวัตกรรม
2.7 มีเนื้อหาการเรียนที่ชัดเจน เข้าใจง่าย และปฏิบัติได้จริง
3.  กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (ชุดฝึกปฏิบัติ)
*
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
3.1 ตรงตามจุดประสงค์ของรายวิชา
3.2 สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและคำอธิบายของรายวิชา
3.3 มีความยาก-ง่าย เหมาะสมกับผู้เรียน
3.4 คำอธิบายในชุดฝึกปฏิบัติการมีความชัดเจน
3.5 มีรายละเอียดของข้อมูลถูกต้อง และสมบูรณ์
3.6 ใบงานสามารถเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
3.7 มีแบบฝึกหัดที่ส่งเสริมการเรียนรู้
3.8 มีการแทรกกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสม สอดคล้องกับเนื้อหา และวัตถุประสงค์
3.9 กิจกรรมประกอบการเรียนใช้คำสั่งที่ชัดเจน เข้าใจง่าย
3.10 กิจกรรมประกอบการเรียนรู้กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถคิด วิเคราะห์
4.   ประโยชน์ และคุณค่า
*
ความพึงพอใจมากที่สุด
ความพึงพอใจมาก
ความพึงพอใจปานกลาง
ความพึงพอใจน้อย
ความพึงพอใจน้อยที่สุด
4.1 มีประโยชน์ต่อการเรียนของผู้เรียน
4.2 มีความเหมาะสมต่อผู้เรียนที่จะนำมาใช้ประกอบการเรียน
4.3 สนับสนุนความก้าวหน้า เพิ่มพูนองค์ความรู้แก่ผู้เรียน
4.4 สามารถเป็นแบบอย่างในการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับการจัดการเรียน การสอนได้
4.5 สามารถเป็นแหล่งการเรียนรู้อ้างอิงได้
4.6 ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ในการสร้างนวัตกรรมได้
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy