แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ สำนักกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.สถานะ
2.การใช้บริการ
3. งานที่ขอรับบริการ
4.งานที่ขอรับบริการ
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจในการใช้บริการ
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
Required
2.ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
2.1มีช่องทางการให้บริการที่เหมาะสม
2.2ขั้นตอนการให้บริการมีระบบชัดเจน ไม่ซับซ้อน
2.3มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้
2.4การให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความรวดเร็ว
3.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
1 น้อยที่สุด
2 น้อย
3 ปานกลาง
4 มาก
5 มากที่สุด
3.1จัดสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น แบบฟอร์มต่างๆ
3.2การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน Web site
3.3สถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก
4.ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service