แบบประเมินความผูกพันของบุคลากรต่อองค์การ จังหวัดยะลา

แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Management Quality Award : PMQA) โดยมีจุดมุ่งหมายในการค้นหาป้จจัยที่มีผลต่อความสุข ความพึงพอใจ และแรงจูงใจของบุคลากรอย่างเป็นระบบและครอบคลุ่มทั้้งองค์การ วัดความสุขของบุคลากรและบ่งชี้ความสัมพันธ์ระหว่างความสุขในชีวิตกับการทำงาน จึงขอความร่วมมือให้ท่านตอบแบบประเมินตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์การ ด้านระบบบริหารงานบุคคล การเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจ ตลอดจนการสร้างความผาสุกและความพึงพอใจของบุคลากรในจังหวัดยะลา


ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาผลการประเมินฯ และความคิดเห็นที่ท่านให้เป็นความลับ โดยจะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อสาธารณะในลักษณะหนึ่งลักษณะใดที่อาจทวนกลับไประบุผู้ให้ข้อมูลได้


---------------------------------------------------------------------

วิธีการกรอกแบบประเมิน
แบบประเมินแบ่งออกเป็น 5 ส่วนหลัก ซึ่งประกอบด้วย
ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
ส่วนที่ 2 ส่วนคำถามวัดความสุข
ส่วนที่ 3 ส่วนคำถามประเมินความคิดเห็นของท่านต่อแง่มุมต่างๆ ในการทำงาน ซึ่งประกอบด้วย 6 หัวข้อหลัก ดังนี้
3.1 ความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบ
3.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในการทำงาน
3.3 ความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำ
3.4 ความคิดเห็นเกี่ยวกับวัฒนธรรมในองค์การ
3.5 ความคิดเห็นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและสวัสดิการ
3.6 ความคิดเห็นเกีี่ยวกับโอกาสและความก้าวหน้าทางอาชีพในองค์การ
3.7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการรักษาดุลยภาพระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว
ส่วนที่ 4 ส่วนคำถามความพึงพอใจต่อการทำงานโดยรวม
ส่วนที่ 5 ส่วนคำถามปิดท้ายและข้อเสนอแนะอื่นๆ


ส่วนที่ 1 ส่วนคำถามข้อมูลส่วนบุคคล
(โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับสถานภาพของท่าน)

1.1 เพศ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms