แบบประเมินความพึงพอใจต่อ วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจต่อวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อนำผลการประเมินที่ได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง และพัฒนาวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือให้มีคุณภาพต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน
ประเภทผู้รับบริการ *
สถานภาพ *
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการของกองส่งเสริมวิชาการ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนในการให้บริการ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 ความเหมาะสมของขั้นตอนการให้บริการ
1.2 ความเหมาะสมของระยะเวลาในการให้บริการ
1.3 ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ เอาใจใส่อย่างเป็นมิตร
2.2 ให้คำแนะนำตอบข้อสงสัยได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
2.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความสะดวกในการเดินทางมารับบริการ
3.2 มีการให้บริการที่สะดวกและหลากหลายช่องทาง เช่น หน่วยงาน, โทรศัพท์, เว็บไซต์
3.3 ความประทับใจในการได้รับบริการ
4. ด้านการประชาสัมพันธ์ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
4.1 การประชาสัมพันธ์ของข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็วและทั่วถึง
ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. ด้านเนื้อหาบทความ *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1.1 เป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือการทำงานได้
1.2 เนื้อหามีความทันสมัย ชัดเจน ถูกต้อง
1.3 การลำดับเนื้อหามีความต่อเนื่อง ง่ายต่อการเข้าใจ
2. การเผยแพร่วารสาร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
2.1 ความเหมาะสมในการออกวารสาร 4 เดือน/ฉบับ
2.2 ระบบการสืบค้นและบริการฐานข้อมูลมีความสะดวก มีประสิทธิภาพ
3. ด้านรูปแบบวารสาร *
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
3.1 ความเหมาะสมของขนาดรูปเล่มวารสารฯ
3.2 ขนาดตัวอักษร รูปแบบ ตาราง มีความเหมาะสม คมชัด
3.3 การจัดวางองค์ประกอบของวารสารมีความสวยงามง่ายต่อการอ่าน
ส่วนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อการเสนอบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (เฉพาะผู้ส่งบทความ)
มากที่สุด (5)
มาก (4)
ปานกลาง (3)
น้อย (2)
น้อยที่สุด (1)
1. ความสะดวกในการจัดส่งบทความเพื่อขอลงตีพิมพ์
2. บทความวิจัยมีความยาวไม่เกิน 9 หน้ากระดาษ A4
3. ข้อเสนอแนะในการแก้ไขบทความ
4. การเผยแพร่บทความระหว่างรอการตีพิมพ์ (Online First)
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ ที่ต้องการให้วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1. จุดเด่นของวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
Your answer
2. สิ่งที่วารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือควรปรับปรุง
Your answer
3. ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of kmutnb.ac.th. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms