แบบสำรวจความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามและวัดความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร ในระบบEdPex หมวด 7(7.4) ผลลัพท์ด้านการนำองค์กรและการกำกับดูแล
คำชี้แจง: โปรดทำเครื่องหมาย/ ลงใน O หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับข้อมูลและความพึงพอใจของท่าน ซึ่งข้อมูลจะนำไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป ข้อมูลจะมี 2 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
หน่วยงาน
1.1 เพศ
1.2 ประเภทบุคลากร
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการนำองค์กรของผู้บริหาร (มากที่สุด=5 มาก=4 ปานกลาง=3 น้อย=2 น้อยที่สุด=1)
1.การกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กร
5
4
3
2
1
1.1 การกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กรมีความชัดเจนและครอบคลุม เรื่องวิสัยทัศน์ ค่านิยม เป้าประสงค์และผลการดำเนินงานที่คาดหวังกำหนด
1.2 การกำหนดทิศทางขององค์กรให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร
1.3 การกำหนดทิศทางขององค์กรสามารถดำเนินการได้จริงในทางปฏิบัติ
1.4 การระบุผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตามทิศทางขององค์กรมีความชัดเจน
1.5 การกำกับ ติดตาม และประเมินผลการกำหนดทิศทางขององค์กรอย่างเป็นระบบ
2.การสื่อสารและการสร้างความเข้าใจทิศทางขององค์กรให้บุคลากรรับรู้
5
4
3
2
1
2.1 การชี้แจงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กรให้บุคลากรได้ทราบอย่างชัดเจน
2.2 กระตุ้นบุคลากรเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการให้บรรลุลผลตามทิศทางที่กำหนด
2.3 การเปิดโอกาสให้บุคลากรได้สื่อสารโต้ตอบแบบ 2 ทิศทาง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ตรงกัน
2.4 การส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานเพื่อให้สามารถทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. การสร้างบรรยายกาศและการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาองค์กร
5
4
3
2
1
3.1 การสร้างความผูกพันและความร่วมมือภายในองค์กรผ่านกระบวนการการจัดกิจกรรมร่วมกัน
3.2 การสร้างแรงจูงใจเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย
3.3 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในทุกระดับ
3.4 การมอบอำนาจในการตัดสินใจการดำเนินการให้แก่บุคลากรฝ่ายต่างๆ
3.5 การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
4.การให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาลขององค์กร
5
4
3
2
1
4.1 การจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีมีความเป็นรูปธรรม
4.2 นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีสอดคล้องเชื่อมโยงกับค่านิยม วิสัยทัศน์ และวัฒนธรรมขององค์กร
4.3 การสื่อสาร เผยแพร่นโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดีภายในองค์กรมีความทั่วถึง
4.4 การบริหารงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ขององค์กร
4.5 การเปิดเผยและเปิดโอกาสให้บุคลากรตรวจสอบการบริหารงานได้
5. การเป็นตัวอย่างที่ดี ของผู้บริหารในการดำเนินงานในเรื่องต่างๆ
5
4
3
2
1
5.1 การปฏิบัติตัวต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
5.2 การปฏิบัติตามกฏระเบียบองค์กรของผู้บริหาร และสอดคล้องกับค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร
5.3 การชี้นำให้บุคลากรมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุวิสัยทัศน์
5.4 การบริหารองค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
5.5 มีคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร
Submit
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms