කේවල ව්‍යාපෘතිය සඳහා දත්ත රැස් කිරීම

ලංකාව තුල ක්‍රියාත්මක වන උසස් අධ්‍යාපන ක්‍රියාවලිය පිළිබඳ මත විමසුමකි.
(Use Sinhala Unicode,Singlish or English to fill this)
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question