เรื่องที่ 2 ความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
การปฏิบัติงาน สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ต้องคำนึงถึงคือ ความปลอดภัย เพราะหากเกิดอันตรายจากการปฏิบัติงาน ผลเสียที่เกิดขึ้นอาจจะนำความเดือนร้อนทั้งต่อตนเองหรือต่อผู้อื่นบางครั้งหากเกิดความรุนแรง ความเสียหายที่เกิดขึ้นอาจถึงทุพพลภาพ หรือ ถึงแก่ชีวิตฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานควรให้ความสำคัญและคำนึงถึง ดังคำที่ว่า “ปลอดภัยไว้ก่อน”1.สาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน หลักใหญ่ของสาเหตุที่ทำให้เกิดอันตรายจากการทำงาน สามารถแบ่งออกได้ 4 ประการ ดังนี้ -เกิดจากผู้ปฏิบัติเอง เช่น การแต่งกายของผู้ปฏิบัติงานไม่รัดกุม ชายเสื้อรุ่มร่าม สวมใส่เครื่องประดับ ร่างกายของผู้ปฏิบัติงานไม่ปกติ มีความเครียด อ่อนเพลีย เจ็บป่วย -เกิดจากเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ เช่น เครื่องมือ หรือ เครื่องจักรที่ใช้มีสภาพไม่พร้อมจะใช้งาน ชำรุด หรืออุปกรณ์บางอย่างหมดอายุ -เกิดจากการจัดระบบงาน เช่น ระบบงานอาจวางแผนไว้ไม่ดี -เกิดจากสภาพแวดล้อม เช่น พื้นที่บริเวณปฏิบัติงานไม่เหมาะสม มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
2.แนวทางในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัย -ในการปฏิบัติงานต้องมีสติระลึกไว้เสมอว่า คิดก่อนทำและปลอดภัยไว้ก่อน -โต๊ะบริเวณที่ปฏิบัติงานจะต้องสะอาด -เก็บเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ให้เป็นสัดส่วนเพื่อสะดวกในการหยิบใช้งาน -หากปฏิบัติงานไฟฟ้า ควรตัดกระแสไฟฟ้าให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันอันตราย -อุปกรณ์ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะต้องมีการต่อสายดินเพื่อป้องกันไฟรั่ว -อย่านำเครื่องมือที่มีคมใส่กระเป๋าเสื้อหรือกางเกงขณะปฏิบัติงาน -อย่าใช้ไขควงแทนสิ่วหรือสกัด -อย่าใช้ค้อนหรือตะไบที่มีด้ามหลวมหรือแตก และ อย่าใช้ตะไบแทนค้อน -ก่อนหลัง ปฏิบัติงานควรตรวจสภาพเครื่องมืออุปกรณ์และทำความสะอาดทุกครั้งsafety-in-factory
3.การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเวลา วิธีการที่ดีที่สุด คือ การป้องกันก่อนที่จะเกิดขึ้นโดยการลดหรือป้องกันอุบัติเหตุ สามารถกระทำได้ดังนี้ -ตรวจสอบเครื่องมือเครื่องใช้และบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน -มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน ของร่างกายขณะปฏิบัติงาน -จัดบริเวณปฏิบัติงานให้เรียบร้อย ไม่มีสิ่งกีดขวางหรือบดบังแสงสว่าง -ขณะปฏิบัติงานในที่สูง ต้องมีเครื่องป้องกัน เช่น เข็มขัดนิรภัย -หากปฏิบัติงานใกล้ วัตถุไวไฟ ควรมีอุปกรณ์ เช่น ถังดับเพลิงวางไว้ใกล้ ๆ หลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานเราควรยึดหลัก 5 ส. อันได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย
สะสาง Seiri (เซริ) (ทำให้เป็นระเบียบ) คือ การแยกระหว่างของที่จำเป็นต้องใช้กับของที่ไม่จำเป็น ต้องใช้ ขจัดของที่ไม่จำเป็นต้องใช้ทิ้งไป สะดวก Seiton (เซตง) = สะดวก (วางของในที่ที่ควรอยู่) คือ การจัดวางของที่จำเป็นต้องใช้ให้เป็นระเบียบสามารถหยิบใช้งานได้ทันที สะอาด Seiso (เซโซ) = สะอาด (ทำความสะอาด) คือการปัดกวาดเช็ดถูสถานที่สิ่งของ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องจักร ให้สะอาดอยู่เสมอ สุขลักษณะ Seiketsu (เซเคทซึ) = สภาพหมดจด สะอาดตา ถูกสุขลักษณะ (รักษาความสะอาด) คือ การรักษาและปฏิบัติ 3ส ได้แก่ สะสาง สะดวก และสะอาดให้ดีตลอดไป สร้างนิสัย Shitsuke (ซึทซึเคะ) = การอบรม สร้างนิสัยในการปฏิบัติงานตามระเบียบวินัย ข้อบังคับอย่างเคร่งครัด (ฝึกให้เป็นนิสัย) คือ การรักษาและปฏิบัติ 4ส หรือสิ่งที่ กำหนดไว้แล้วอย่างถูกต้องจนติดเป็นนิสัย
4.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นในงานช่าง การปฐมพยาบาล (First Aid) หมายถึง การให้ความช่วยเหลือต่อผู้บาดเจ็บ ณ สถานที่เกิดเหตุ โดยใช้อุปกรณ์เท่าที่หาได้ ก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาล ควรมีความรู้พอสังเขป ดังนี้ การช่วยเหลือผู้ได้รับเศษวัสดุหรือสารแปลกปลอมเข้าตา กรณีสารพิษเข้าตา ซึ่งจะทำได้เกิดระคายเคืองของเยื่อตา อาจมีผลทำให้ตาบอดได้ -ล้างตาด้วยน้ำสะอาดมาก ๆ นาน ๆ -ให้ผู้บาดเจ็บนอนตะแคง เอาตาข้างที่ถูกสารพิษลงข้างล่าง -เปิดเปลือกตาแล้วเทน้ำจากหัวตามาด้านหางตา (อย่าให้น้ำกระเด็นเข้าอีกข้างหนึ่ง) -ห้ามขยี้ตา ปิดตาด้วยผ้าสะอาดแล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล147695firsta17 การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บถูกไฟไหม้หรือน้ำร้อนลวก แผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกคือแผลที่ถูกความร้อนจากไฟหรือน้ำร้อน เกิดขึ้นใน 3 ลักษณะ -ทำลายเฉพาะหนังกำพร้าผิวหนังจะแดงไม่พองและหายเองได้ภายใน 2 – 3 วัน -ทำลายหนังกำพร้าหนังแท้เกิดบวมแดงปวดแสบปวดร้อน มีตุ่มพองมี น้ำเหลือง -ทำลายเนื้อถึงกระดูก เกิดการทำลายเนื้อแผลอย่างรุนแรง ต้องปฐมพยาบาล ดังนี้ 1ใช้น้ำแข็งหรือความเย็นประคบ ปิดแผลด้วยผ้าสะอาด 2.ห้ามเจาะตุ่มพองและห้ามใส่ยาลงในแผล 3.ถ้าเป็นแผลบริเวณแขนหรือขาให้ยกอวัยวะนั้นให้สูงเพื่อลดอาการบวม 4.ถ้าแผลพุพองแดงให้ทำความสะอาดบาดแผลเหมือนวิธีการทำ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่ประสบอันตรายจากไฟฟ้า ได้แก่ การช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บที่หมดสติ ซึ่งการปฐมพยาบาลสามารถทำได้ดังนี้ 1.หากพบผู้ถูกกระแสไฟฟ้าดูดให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าทันที เช่น คัทเอาท์ หรือเต้าเสียบ 2.ใช้ไม้แห้งหรือฉนวนไฟฟ้าเขี่ยอุปกรณ์ไฟฟ้าให้พ้นจากผู้ที่ถูกกระแสไฟฟ้าดูด หรือใช้ผ้าแห้งเชือก ดึงผู้ป่วยออกจากจุดที่เกิดเหตุโดยเร็ว เพื่อทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 3.ปฐมพยาบาลขั้นต้นโดยการวางผู้ป่วยให้นอนหงาย แล้วช้อนคอผู้ป่วยให้แหงนขึ้น 4.ตรวจดูว่ามีสิ่งอุดตันในช่องปากหรือไม่ หากพบให้นำออกและช่วยเป่าปาก โดยใช้นิ้วง้างปากและบีบจมูกของผู้ป่วย 5.ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บหมดสติ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service