แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ ม.อ.

คำชี้แจง : แบบประเมินชุดนี้จัดทำเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งผลการประเมินนี้จะนำไปพัฒนา ปรับปรุงระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานต่อไป

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของระบบที่ได้พัฒนาขึ้น

ในฐานะที่ท่านเป็นผู้หนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้ ขอได้โปรดพิจารณาและกรุณาตอบคำถามให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง เพราะคำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาโปรแกรมเพื่อที่ผู้พัฒนาจะได้นำข้อมูลไปวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจของโปรแกรมต่อไป

*******ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งที่ท่านได้กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้**********

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

  โปรดทำเลือกคำตอบในช่องว่างตามความเป็นจริง
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะของระบบรางวัลบทความตีพิมพ์ฯ

  โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องวงกลมของแต่ละข้อคำถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด **ความหมายของระดับความพึงพอใจ ดังนี้ 1. น้อยที่สุด หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 2. น้อย หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับน้อย 3. ปานกลาง หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 4. มาก หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมาก 5. มากที่สุด หมายถึง ความเหมาะสม/ความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
  1.1 ความเหมาะสมของเมนูในการสืบค้นสถานะบทความ
  1.2 ความเหมาะสมของข้อมูลในการแจ้งสถานะการขอรับรางวัล
  1.3 ความเหมาะสมของจำนวนครั้งในการแจ้งสถานะการขอรับรางวัลทาง  E-mail
  1.4 ความเหมาะสมในการใช้ชนิด ขนาด สีของตัวอักษรบนจอภาพ
  1.5 ความเหมาะสมในการใช้คำ ข้อความ สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย
  1.6 ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
  1.7 ความเหมาะสมของรูปแบบการดึงข้อมูล (Export Data)
  1.8 ความเหมาะสมของรูปแบบการแสดงรายงาน
  Please enter one response per row
  2.1 ความแม่นยำในการตรวจสอบข้อมูลของบทความ
  2.2 ความถูกต้องในการประมวลผลค่ารางวัล
  2.3 ความรวดเร็วในการเรียกดูข้อมูลสถานะบทความ
  2.4 ระบบนี้สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการพิจารณารางวัลได้
  2.5 ความพึงพอใจต่อระบบในภาพรวม
  Please enter one response per row
  This is a required question