แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจ เรื่อง การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม NEW DLTV สพป.เลย เขต 1
คำชี้แจง
1. ขอให้ท่านอ่านข้อความแต่ละข้อ แล้วพิจารณาว่าข้อความนั้น "ใช่" หรือ "ไม่ใช่"
2. ข้อสอบมีทั้งสิ้น​ 20​ ข้อ​
3. หลังส่งแบบทดสอบจะมีคำเฉลย เพื่อให้ท่านได้เข้าใจการจัดการศึกษา NEW DLTV ที่ถูกต้อง
คำนำหน้า *
ชื่อ-สกุล​ *
Your answer
ตำแหน่ง *
หน่วยงาน/โรงเรียน *
1. เป้าหมายที่สำคัญที่ของ NEW DLTV คือการลดความเหลื่อมล้ำ *
1 point
2. NEW DLTV คือ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมโฉมใหม่ จัดการศึกษาตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ส่งผ่านการสอนจากโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศ * *
1 point
3. การจัดการศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัยใน NEW DLTV กลุ่มเป้าหมายหลักคือ ผู้สอน *
1 point
4. การออกอากาศของ NEW DLTV ในระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition) จะดำเนินการไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 เท่านั้น *
1 point
5. สัญญาลักษณ์ NEW DLTV คือข้อใด *
1 point
6. คลังสื่อและทรัพยากรการจัดการเรียนการสอนของ NEW DLTV คือ cer.dltv.ac.th *
1 point
7. การใช้ NEW DLTV ลดปัญหาการขาดแคลนครูได้ *
1 point
8. การจัดทำแผนการสอนสำหรับครูในการจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นบทบาทหน้าที่ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา *
1 point
9. การจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมครูห้องเรียนปลายทางต้องร่วมจัดการเรียนการสอน ไม่ปล่อยให้นักเรียนเรียนกับครูต้นทางโดยลำพัง *
1 point
10. จุดเด่นของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม คือ การช่วยเหลือครูในกรณีที่มีภารกิจไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ *
1 point
11. การจัดสรรชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV เมื่อ พ.ศ.2557-2558 ให้โรงเรียนทั่วประเทศ เป็นโรงเรียนขนาดเล็กเท่านั้น *
1 point
12. การจัดสรรชุดอุปกรณ์ห้องเรียนปลายทาง DLTV เมื่อ พ.ศ.2557-2558 ให้โรงเรียนทั่วประเทศ คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ชุดกล่องรับสัญญาณ (Receiver) กำหนดให้เป็นระบบความคมชัดมาตรฐาน (Standard Definition : SD) หรือ ระบบความคมชัดสูง (High Definition : HD) ก็ได้ *
1 point
13. ครูผู้สอนสามารถเตรียมการสอนหรือสอนซ่อมเสริมโดยใช้เว็บไซต์ NEW DLTV ได้ เนื่องจากมีการ Upload เนื้อหาการสอนไว้ล่วงหน้าแล้ว *
1 point
14. NEW DLTV ยังคงถ่ายทอดสดส่งผ่านการสอนจากโรงเรียนต้นทางไปยังโรงเรียนปลายทางทั่วประเทศโดยไม่มีวันหยุด *
1 point
15. ช่อง NEW DLTV 15 เป็นช่องพัฒนาครู *
1 point
16. NEW DLTV ใช้สื่อ 60 พรรษาฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นสื่อและทรัพยากรหลักสำหรับการจัดการการเรียนการสอน *
1 point
17. ช่อง NEW DLTV 10 – 12 คือ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น *
1 point
18. การรับชมรายการที่กำลังออกอากาศ สามารถรับชมได้ทางระบบโทรทัศน์เท่านั้น *
1 point
19. เนื่องจาก NEW DLTV จัดเตรียมสื่อและทรัพยากรไว้ครบถ้วนแล้ว เมื่อครูต้นทางจัดกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เตรียมเริ่มวิชาใหม่เลย ครูปลายทางไม่จำเป็นต้องสรุป *
1 point
20. การจัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมก็คือ การทิ้งให้นักเรียนอยู่กับเครื่องรับโทรทัศน์ โดยที่ครูก็ทำภารกิจอื่นไปด้วย *
1 point
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการทำแบบทดสอบ สพป.เลย เขต 1
วัตถุประสงค์​เพื่อให้ผู้ทำแบบทดสอบ​มีความรู้​ความเข้าใจ​ที่ถูกต้อง​เรื่อง​ New​ DLTV​ จึง​อนุญาต​ให้ทำใหม่จะได้รู้​ว่า​ตนเองตอบผิดเพราะอะไร​ที่ถูกต้อง​คือ​อะไร​
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1. Report Abuse - Terms of Service