แบบประเมินผลการใช้งานระบบข้อมูลทรัพยากรชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นบนพื้นที่สูง

Highland E-Herbarium

  คำชี้แจงุ

  1. ข้อมูลทั้งหมด นำไปใช้เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ให้เลือคำตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  This is a required question

  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งานระบบ

  ความถูกต้องของข้อมูล
  ข้อมูลที่นำเสนอน่าสนใจ
  การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
  Please enter one response per row
  การวางรูปแบบเมนูและหัวข้อต่างๆ
  ระบบใช้งานได้สะดวก
  สามารถค้นหาข้อมูลได้ง่าย
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ

  This is a required question

  ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม