แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ตวิทยาลัย
คำชี้แจง : มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจข้อมูลมาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการบริการของงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ขอความกรุณาให้ท่านตอบแบบสอบถามและให้ข้อเสนอแนะตามความเป็นจริง
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
2. เพศ *
3.อายุ *
โปรดระบุจุดบริเวณที่ท่านใช้อยู่ *
Your answer
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ INTERNET วิทยาลัย
คำชี้แจง โปรดอ่านข้อความและทำเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว 1.น้อยที่สุด, 2.น้อย, 3.ปานกลาง, 4.มาก, 5.มากที่สุด
ระบบเครือข่ายครอบคลุมทั่วถึง *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความสะดวก รวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบเครือข่าย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ความพอใจการใช้อินเตอร์เน็ตโดยรวม และการโหลดข้อมูลผ่านเครือข่ายวิทยาลัย *
น้อยที่สุด
มากที่สุด
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ
ความคิดเห็น
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms