แบบประเมินความผูกพัน และความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากรต่อองค์กร
แบบประเมินนี้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA 4.0) หมวด 5 : บุคลากร ที่มีจุดมุ่งหมายในการค้นหาปัจจัยที่มีผลต่อความผาสุก ความพึงพอใจและแรงจูงใจของบุคลากร อย่างเป็นระบบและครอบคลุมทั้งองค์กรจึงขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจตามความเป็นจริง เพื่อนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่รวบรวมได้ไปใช้ในการพัฒนาองค์กรด้านระบบบริหารงานบุคคล การสร้างแรงจูงใจ การสร้างความผาสุก ความผูกพัน และความพึงพอใจของบุคลากรทั่วไป ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือเป็นอย่างสูง และจะเก็บรักษาผลการประเมินฯ และความคิดเห็นของท่านเป็นความลับ
คำชี้แจงแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วยส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 : ความพึงพอใจต่อองค์กร ส่วนที่ 3 : การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ส่วนที่ 5 : ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร ส่วนที่ 6 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
ส่วนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมาย / ลงในช่องที่ตรงกับมากที่สุด
เพศ *
อายุ *
ระดับการศึกษาสูงสุด *
หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่ในปัจจุบัน *
ตำแหน่งในปัจจุบัน *
ข้าราชการ
พนักงานราชการ
ลูกจ้าง
อายุราชการ (การนับเวลา : เกินกว่า 6 เดือน ให้เป็น 1 ปี) *
บทบาทหน้าที่ในงานปัจจุบัน *
ส่วนที่ 2: (1. ผู้บริหาร หมายถึง อธิบดี รองอธิบดี และผู้อำนวยการกอง/ศูนย์/กลุ่ม 2. ผู้บังคับบัญชาโดยตรง หมายถึง หัวหน้ากลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย) *
5. มากที่สุด
4. มาก
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. น้อยที่สุด
ผู้บริหารมีการสื่อสารให้บุคลากรเข้าใจทิศทางและเป้าหมายขององค์กรได้เป็นอย่างดี
ผู้บริหารผลักดัน/สนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีในการให้บริการ
ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ท่านติดต่อสื่อสารในการให้ข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นได้อย่างสะดวก
ผู้บริหารของท่านเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารของท่านมีความสามารถในการนำทีม
ผู้บริหารให้ความยุติธรรมกับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคน
ท่านปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาได้ดี
ท่านมีความเชื่อถือไว้วางใจในการบริหารจัดการองค์กรของผู้บริหารของท่าน
ท่านเข้าใจนโยบายการบริหารองค์กรของท่าน
ท่านคิดว่าผู้บังคับบัญชาของท่านมีการให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน
ส่วนที่ 3: การพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงาน *
5. มากที่สุด
4. มาก
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. น้อยที่สุด
คอลัมน์ 6
หน่วยงานจัดให้มีตรวจสุขภาพเป็นประจำปี (ปีละ 2 ครั้ง)
หน่วยงานจัดให้มีกิจกรรมสันทนาการ เช่น กีฬาสี งานเลี้ยงสังสรรค์ภายในองค์กร
หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงานแบบพี่สอนน้อง
หน่วยงานมีวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันอย่างอบอุ่นเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน
ท่านรู้สึกพอใจที่ท่านสามารถมีเวลาไปพักผ่อนท่องเที่ยวกับครอบครัว
ห้องทำงานมีอากาศถ่ายเท มีแสงสว่างเพียงพอ มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย
ท่านมีความพึงพอใจต่อการจัดสวัสดิการของหน่วยงาน
ท่านมีความพึงพอใจต่อการสร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน เช่น ยกย่องชมเชย ให้รางวัล เป็นต้น
งานที่ท่านทำอยู่สามารถแบ่งเวลาในการทำงาน เวลาส่วนตัว เวลาครอบครัว และสังคมได้อย่างเหมาะสม
ท่านมีความเต็มใจและยินดีที่เข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ต่อสังคม เช่น การเข้าร่วมโครงการจิตอาสา เป็นต้น
ส่วนที่ 4 : ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน *
5. มากที่สุด
4. มาก
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. น้อยที่สุด
ท่านมีความพึงพอใจในงานที่ได้รับมอบหมาย
ท่านได้รับการฝึกอบรมในงานที่ตรงกับงานที่ท่านได้รับมอบหมาย
ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถเต็มที่ในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ท่านได้รับการยอมรับ สนับสนุนซึ่งกันและกันของเพื่อนร่วมงาน
ผู้บังคับบัญชาให้คำปรึกษา แนะนำในการทำงาน
ท่านมีความพึงพอใจต่อการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการใช้ทำงานได้อย่างเพียงพอกับความต้องการ
ท่านมีอิสระในการตัดสินใจเพื่อความสำเร็จในงาน
ท่านมีโอกาสได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วมอบรมดูงานสัมมนาหรือศึกษาต่อเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์
ปริมาณงานในความรับผิดชอบของท่านมีความเหมาะสมกับเวลาที่ต้องปฏิบัติงาน
งานที่ท่านทำอยู่มีความท้าทายและสามารถนำมาใช้งานได้
ส่วนที่ 5: ความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันต่อองค์กร *
5. มากที่สุด
4. มาก
3. ปานกลาง
2. น้อย
1. น้อยที่สุด
ท่านสามารถทำงานนอกเหนือจากความรับผิดชอบ
ท่านจะแนะนำญาติ/เพื่อนและบุคคลที่ท่านรู้จักให้มาทำงาน ในหน่วยงานนี้
แม้ท่านจะมีโอกาสเปลี่ยนงานหรือโอนย้ายไปอยู่กับหน่วยงานอื่น และมีรายได้สูงกว่าแต่ท่านก็สมัครใจที่จะทำงานให้หน่วยงานนี้
ท่านสามารถทำงานที่รับผิดชอบและงานที่ได้รับมอบหมายสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ท่านมองเห็นโอกาสในการเติบโตของตนเองในหน่วยงานนี้
ท่านมีความกระตือรือร้นอยากจะมาทำงาน
ท่านมักกล่าวถึงหน่วยงานในด้านบวกกับเพื่อนร่วมงานหรือคนทั่วไป
ท่านมีความเต็มใจและยินดีที่จะทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจให้กับหน่วยงานของท่าน ทั้งในเวลาราชการและวันหยุดราชการแม้ว่าท่านจะไม่ได้รับค่าตอบแทนใด
ท่านรู้สึกว่าท่านปฏิบัติงานที่หน่วยงานแห่งนี้แล้วมีความสุขกายสบายใจเหมาะสมที่จะร่วมงานด้วยเป็นอย่างยิ่งและมักจะเล่าเรื่องที่ดีให้เพื่อนหน่วยงานอื่นฟังเสมอ
สาเหตุประการหนึ่ง ที่ท่านไม่คิดย้ายหน่วยงานถึงแม้ว่าจะมีทางเลือกที่ดีกว่า เป็นเพราะท่านมีความรู้สึกผูกพันกับหน่วยงาน
ส่วนที่ 6 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงาน นำไปปรับปรุงแก้ไข เพื่อสร้างความผูกพันต่อองค์กร (ถ้ามี)
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy