Obrazac za evaluaciju performanse Gasimetin 20 kesica

Informisani pristanak

*Obaveštenje o postupanju sa Vaši podacima o ličnosti
Dostavljanjem Vaših ličnih podataka u okviru ovog Upitnika dajete pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti. Obaveštavamo Vas da su svi podaci koje ste uneli u upitnik poverljivi, kao i da će biti obrađivani isključivo u svrhe obrade Vaših odgovora na upitnik, statističko tržišnih analiza za potrebe rukovaoca i ispunjenje zakonskih obaveza rukovaoca u skladu sa važećim Zakonom o medicisnkim sredstvima u pogledu obaveze vršenja postmarketinških praćenja proizvoda. Za bezbednost podataka o ličnosti, u skladu sa vežećim zakonskim propisima, garantuje rukovalac „Esensa“ d.o.o. Beograd, Palilula, ul. Slobodan zona, Viline Vode bb, e-mail: office.dir@esensa.rs tel: 011 41 41 130 Lice za zaštitu podataka je Branka Zafirov, e-mail: branka.zafirov@esensa.rs tel: +381 64 832 8588. Rukovalac „Esensa“ d.o.o. Beograd preduzima sve mere u skladu sa važećim zakonskim propisima da Vaše podatke o ličnosti čuva kao poverljive. Podaci o ličnosti prikupljeni kroz ovaj pristupni obrazac čuvaju se u periodu od šest (6) meseci, a nakon čega će isti biti brisani. Obaveštavamo Vas da od rukovaoca možete zahtevati ostvarenje Vaših prava u pogledu postupanja sa Vašim podacima o ličnosti, u skladu sa važećim zakonskim propisima (pravo na zahtev za pristup, ispravku ili brisanje Vaših podataka o ličnosti, pravo na ograničenje obrade, pravo na prigovor i pravo na prenosivost podataka), kao i da imate pravo da podneste pritužbu Povereniku ukoliko smatrate da je obrada Vaših podataka o ličnosti izvršena suprotno važećim zakonskim propisima.
Istovremeno Vas obaveštavamo da imate pravo u svakom trenutku da izvršite opoziv Vašeg pristanka na obradu podataka o ličnosti unetih u upitnik. Opoziv ne utiče na dopuštenost obrade na osnovu pristanka u periodu pre opoziva.

Ukoliko želite da opozovete pristanak ili ukoliko ne želite više da primate upitnike, možete kontakitrati rukovaoca putem broja telefona, pisanim zahtevom na e-mail ili adresu rukovaoca.

Podnošenjem Vaših ličnih podataka kroz upitnik dajete pristanak na obradu Vaših podataka o ličnosti, koje ste uneli u upitnik.


Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Gasimetin 20 kesica
Opšti podaci - Ime i prezime, Broj telefona, uzrast *
Medicinsko sredstvo je lako za doziranje *
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Medicinsko sredstvo je delovalo na pouzdan način *
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Uputstvo je bilo jasno i nije bilo dvosmisleno *
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Uspešno sam koristio(la) ovo medicinsko sredstvo bez nedoumica *
U potpunosti se ne slažem
U potpunosti se slažem
Da li ste i kad koristili neko drugo medicinsko sredstvo za smanjivanje simptoma gastrointestinalnih poremećaja? Koje? I kakavo je u poređenju sa njim? *
Koliko često ste korisili Oto aqua clean sprej rastvor za uvo? *
Da li je korišćenje Gasimetin 20 kesica uticalo na neke od sledećih simptoma (moguće obležiti više opcija): *
Required
Kako je uticalo na vaše simptome? U kojoj meri se pokazala efikasnost? *
Kada se ispoljio benefit medicinskog sredstva? *
Nakon korisćenja Gasimetin 20 kesica, da li ste promenili i koliko često koristite neke lekove? *
Da li ste primetili bilo kakve neželjene efekte kod gasimetin 20 kesica? (označite sve) *
Required
Koliko su dugo trajali neželjeni efekti? *
Da li su prednosti nadmašile nuspojave kod korišćenja Gasimetina? *
Da li ste imali neželjeni efekat koji vas je sprečavao da koristite Gasimetin 20 kesica? Ukoliko ste imali, koji? *
Šta mislite o ceni našeg proizvoda u poređenju sa drugim sprejevima na tržištu? *
Da li bi preporučili Gasimetin 20 kesica prijateljima? *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy