Настава и учење (стандард 2) - анкета за наставнике у оквиру процеса самовредновања
Упутство за рад: Молимо Вас да пажљиво прочитате релевантне показатеље – стандарде квалитета за област НAСТАВА И УЧЕЊЕ, а онда за сваки од њих заокружите степен заступљености од 0-4 према Вашој процени.
ХВАЛА!
(кликом на дугме SUBMIT предајете упитник)
На мојим часовима подучавам ученике различитим техникама и методама учења.
Ученике упућујем да користе различите приступе у решавању задатка/проблема.
Ученици уче како да повежу ново градиво са претходно наученим.
Садржаје предмета повезујем са примерима из свакодневног живота.
Захтеве прилагођавам могућностима ученика.
Редовно припремам наставне материјале који су прилагођени инидивидуалним образовним потребама ученика којиј раде према ИОП-у.
Ученике упућујем како да научено повезују са различитим предметним областима.
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms