แบบสอบถามทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) (แม่ไก่)
แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจที่มีต่อโครงการวิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย (Training for the trainers) (แม่ไก่) ซึ่งข้อมูลที่ได้มาจะเป็นประโยชน์ต่อสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติในการนำผลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาและปรับปรุงรูปแบบการจัดอบรม เนื้อหาและหลักสูตรของโครงการให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านตอบแบบสอบถามอย่างตรงตามความเป็นจริง โดยข้อมูลเหล่านี้ผู้วิจัยจะนำเสนอในภาพรวม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย ขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้
เพศ
อายุ (ปี)
คำชี้แจง ให้ระบุอายุเป็นตัวเลขลงในช่องว่าง
ภูมิภาค
กลุ่มวิชา
หน่วยงาน/สังกัด
ตำแหน่งทางวิชาการ/ประเภทบุคลากร
ประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนา (ปี)
คำชี้แจง ให้ระบุประสบการณ์การทำงานวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนปี
ระดับการศึกษาสูงสุด
แบบสอบถามทัศนคติด้านความรู้
คำชี้แจง เป็นการวัดระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นหลังจากเข้าร่วมโครงการวิทยากรหลักสูตรพัฒนานักวิจัย
ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 100
ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 75
ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 50
ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นร้อยละ 25
ความรู้หลังเข้าร่วมโครงการไม่เพิ่มขึ้น
1. ปรัชญาการวิจัยและจรรยาบรรณการวิจัย
2. การพัฒนาโจทย์คำถามวิจัย และการกำหนดวัตถุประสงค์ที่มุ่งสู่การใช้ประโยชน์
3. การทบทวนวรรณกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การสร้างกรอบแนวคิด และสมมติฐานการวิจัย
4. การออกแบบวิจัยเชิงปริมาณ
5. การออกแบบวิจัยเชิงคุณภาพ
6. การพัฒนาระเบียบวิธีการวิจัย เครื่องมือวิจัย การใช้สถิติและคณิตศาสตร์การวิจัยและการเก็บรวบรวมข้อมูล
7. การวิเคราะห์ข้อมูล การแสดงและตีความข้อมูลทางวิจัย การสรุปผลและวิจารณ์ผล
8. การพัฒนางานตามภารกิจหลักสู่งานวิจัย (“จากงานประจำสู่งานวิจัย” - R to R)
9. การเขียนรายงานการวิจัย
10. การนำเสนอ ถ่ายทอด เผยแพร่ และการนำไปใช้ประโยชน์
11. เทคนิคการเป็นวิทยากรการสร้างแรงจูงใจ และการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับนักวิจัย/ชุมชนวิจัย
แบบสอบสอบทัศนคติด้านความรู้สึก
เห็นด้วยมากที่สุด
เห็นด้วย
ไม่แน่ใจ
ไม่เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
1. ท่านคิดว่าท่านได้รับความรู้ด้านการวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น
2. ท่านคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อหน่วยงานและประเทศชาติ
3. ท่านคิดว่าหลักสูตรควรมีการปรับปรุงให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายที่มีความหลากหลายสาขาวิชาชีพ
4. ท่านคิดว่าการกำหนดคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการมีความเหมาะสม
5. ท่านคิดว่าวิทยากรควรเป็นวิทยากรเฉพาะด้าน เช่น ควรเป็นวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านการวิจัยเชิงปริมาณหรือคุณภาพ
6. ท่านคิดว่าท่านมีความมั่นใจในการเป็นวิทยากรเพิ่มมากขึ้นหลังเข้าร่วมโครงการ
แบบสอบถามด้านพฤติกรรม
ปฏิบัติเป็นประจำ
ปฏิบัติบ่อยครั้ง
ปฏิบัติบางครั้ง
ปฏิบัตินานๆครั้ง
ไม่เคยปฏิบัติ
1. ท่านได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรหรือมีส่วนร่วมอื่นๆ ในโครงการอบรม
2. ท่านนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปถ่ายทอดต่อ เช่น การสอนในสถานศึกษาหรือถ่ายทอดในหน่วยงาน
3. ท่านได้นำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมในการเขียนข้อเสนอการวิจัย
4. ท่านได้นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการแก้ไขปัญหาในสังคม
5. ท่านได้ใช้ความรู้ไปประกอบการจัดทำนโยบายของหน่วยงาน
6. การเข้าร่วมโครงการทำให้ท่านอยากทำวิจัยเพิ่มมากขึ้น
7. ท่านได้สร้างเครือข่ายการวิจัยกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
8. ท่านได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการวิจัยกับบุคลากรของหน่วยงานหรือองค์กรอื่นๆ
9. ได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างศาสตร์ต่างๆ กับผู้เข้าร่วมอบรมท่านอื่นๆ
แบบสอบถามความพึงพอใจ
พึงพอใจมากที่สุด
พึงพอใจมาก
พึงพอใจน้อย
พึงพอใจน้อยที่สุด
ไม่พึงพอใจ
1. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม
2. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานและประเทศชาติ
3. วัตถุประสงค์ของโครงการมีความสอดคล้องกับนโยบาย Thailand 4.0
1. เนื้อหาการอบรมมีความเหมาะสม เข้าใจง่ายและครบถ้วนตามหัวข้อของหลักสูตร
2. วิทยากรมีความรู้ความเข้าใจในหัวข้อที่สอน
3. เอกสารประกอบการอบรมมีความน่าสนใจและเข้าใจง่าย
4. สื่อที่ใช้มีความน่าสนใจ ทันสมัย เข้าใจง่าย
5. การดำเนินการอบรมเป็นไปตามกำหนดการ
6. การดำเนินการอบรมมีความน่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ
7. ผู้ดำเนินการสามารถควบคุมเวลาการอบรมได้อย่างเหมาะสม
8. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
9. ผลจากการฝึกอบรมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เข้าร่วมโครงการได้
10. ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลให้ท่านเป็นวิทยากรวิจัยที่มีคุณภาพ
11. ผลจากการเข้าร่วมโครงการส่งผลให้ท่านดำเนินการฝึกอบรมนักวิจัยได้อย่างมีคุณภาพ
12. ผลจากการเข้าร่วมโครงการทำให้ท่านได้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วช. กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างๆ เพื่อขยายผลการฝึกอบรมนักวิจัยอย่างมีคุณภาพเป็นจำนวนมากต่อไป
13. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดในการทำงาน
14. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปขอทุนการวิจัย
15. โครงการนี้ควรมีการจัดต่อไปในอนาคต
ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติขอขอบพระคุณท่านสำหรับการเสียสละเวลาตอบแบบสอบถามในครั้งนี้
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms