แบบทดสอบความรู้วิชากฎหมายสิทธิมนุษยชน ม.6 โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม
คำสั่ง ให้นักเรียกเลือกคลิกคำตอบในข้อที่ถูกต้องที่สุด
กรอก ชื่อ-สกุล ชั้น เลขที่
Your answer
1) สิทธิมนุษยชนเป็นสิทธิที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนมาตั้งแต่เกิด จนกระทั่งตาย
2) ความเสมอภาค คือ สิ่งที่ทุกคนต้องได้รับเท่าๆ กันกับคนอื่น
3) สิทธิมนุษยชน คือ สิ่งที่กฎหมายรับรองไว้เท่านั้น
4) สิทธิทางเศรษฐกิจมีความสาคัญ มากกว่าสิทธิด้านอื่นๆ เนื่องจากต้องแก้ไขปัญหาเรื่องปากท้องก่อนปัญหาด้านอื่นๆ
5) ประเทศไทยได้มีการบัญญัติหลักความเสมอภาค และ การไม่เลือกปฏิบัติในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
6) สื่อสามารถนาภาพข่าวตารวจแถลงข่าวจับกุมผู้ถูกกล่าวหา ว่ามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจาหน่าย มาเผยแพร่ได้
7) สิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ได้แก่ ระดับแรก คือ สิทธิที่ติดตัวตั้งแต่กาเนิด และ ระดับที่สอง คือ สิทธิที่ได้รับการรับรองในรูปของกฎหมาย
8) สิทธิมนุษยชนแบ่งออกเป็น 5 หลักการสาคัญ ได้แก่ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเสมอภาค ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นสากลและไม่สามารถถ่ายโอนกันได้ และ แบ่งแยกไม่ได้
9) หน่วยงานของรัฐสามารถประกาศรับสมัครบุคคลเข้าทางาน โดยกาหนดคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิสมัครว่าต้องจบปริญญาตรี เกียรตินิยมเท่านั้น เพื่อมาปฏิบัติงาน ตาแหน่งนิติกร
10) โรงเรียนสามารถออกระเบียบห้ามนักเรียนหญิงไว้ผมยาวได้ ไม่ถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
11) การนับถือผีสางนางไม้ หรือจะมีความเชื่อเรื่องพระเจ้าองค์ใดหรือไม่ หรือจะนับถือศาสนาใดๆ ก็ตาม เป็นสิทธิของแต่ละบุคคล
12) เด็กหญิงอายุ 13 ปี ทดแทนคุณพ่อแม่ที่ยากจน ด้วยการขายบริการทางเพศ โดยพ่อแม่ก็รู้เห็นและยินยอมซึ่งถือว่าไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชน
13) ประเทศไทยได้เข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศ ด้านสิทธิมนุษยชนแล้ว 7 ฉบับ จากทั้งสิ้น 9 ฉบับ
14) ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ไม่มีผลผูกผันทางกฎหมาย เป็นแต่เพียงการแสดงเจตนารมณ์ของรัฐเท่านั้น
15) กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแล กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms