E-SAR ปฐมวัย เครือข่ายที่ 6
เลือกโรงเรียนเครือข่ายที่ 6
ให้สถานศึกษาเลือกระดับคุณภาพของผลการประเมินตนเอง (SAR) ในรอบปีระดับปฐมวัย
ระดับคุณภาพ 1=ปรับปรุง
ระดับคุณภาพ 2=พอใช้
ระดับคุณภาพ 3=ดี
ระดับคุณภาพ 4=ดีมาก
ระดับคุณภาพ 5= ดีเยี่ยม
ด้านที่ 1 มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานที่ 1 เด็กมีพัฒนาการด้านร่างกาย
ตัวบ่งชี้ 1.1 มีน้ำหนักส่วนสูงเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ตัวบ่งชี้ 1.2 มีทักษะการเคลื่อนไหวตามวัย
ตัวบ่งชี้ 1.3มีสุขนิสัยในการดูแลสุขภาพของตน
ตัวบ่งชี้ 1.4 หลีกเลี่ยงต่อสภาวะที่เสี่ยงต่อโรค อุบัติเหตุ ภัยและสิ่งเสพติด
มาตรฐานที่ 2 เด็กมีพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ
ตัวบ่งชี้ 2.1 ร่าเริงแจ่มใส มีความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง
ตัวบ่งชี้ 2.2 มีความมั่นใจและกล้าแสดงออก
ตัวบ่งชี้ 2.3 ควบคุมอารมณ์ตนเองได้เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ 2.4 ชื่นชมศิลปะดนตรี การเคลื่อนไหวและรักธรรมชาติ
มาตรฐานที่ 3 เด็กมีพัฒนาการด้านสังคม
ตัวบ่งชี้ 3.1 มีวินัย รับผิดชอบ เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ครูอาจารย์
ตัวบ่งชี้ 3.2 มีซื่อสัตย์สุจริต ช่วยเหลือแบ่งปัน
ตัวบ่งชี้ 3.3 เล่นและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
ตัวบ่งชี้ 3.4 ประพฤติตนตามวัฒนธรรมไทยและศาสนาที่ตนนับถือ
มาตรฐานที่4 เด็กมีพัฒนาการด้านสติปัญญา
ตัวบ่งชี้ 4.1 สนใจเรียนรู้สิ่งรอบตัว ซักถามอย่างตั้งใจ และรักการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 4.2 มีความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 4.3 มีทักษะทางภาษาที่เหมาะสมกับวัย
ตัวบ่งชี้ 4.4 มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ตัวบ่งชี้ 4.5 จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์
ด้านที่ 2 มาตรฐานด้านการจัดการศึกษา
มาตรฐานที่ 5 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 5.1 ครูเข้าใจปรัชญา หลักการและธรรมชาติของการจัดการศึกษาปฐมวัยและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการจัดประสบการณ์
ตัวบ่งชี้ 5.2 ครูจัดทำแผนการจัดประสบการณ์ที่สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยและสามารถจัด ประสบการณ์การเรียนรู้ที่หลากหลบ สอดคล้องกับความแตกต่างระหว่างบุคคล
ตัวบ่งชี้ 5.3 ครูบริหารจัดการชั้นเรียนที่สร้างวินัยเชิงบวก
ตัวบ่งชี้ 5.4 ครูใช้สื่อเทคโนโลยีเหมาะสมและสอดคล้องกับพัฒนาการเด็ก
ตัวบ่งชี้ 5.5 ครูใช้เครื่องมือวัดและประเมินพัฒนาการองเด็กอย่างหลากหลายและสรุปรายงานผลพัฒนาการ ของเด็กแก่ผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ 5.6 รูวิจัยและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่ตนรับผิดชอบและใช้ผลในการปรับการจัดประสบการณ์
ตัวบ่งชี้ 5.7 ครูจัดสภาพแวดล้อมให้เกิดการเรียนรู้ได้ตลอดเวลา
ตัวบ่งชี้ 5.8 ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อเด็กและผู้ปกครอง
ตัวบ่งชี้ 5.9 ครูมีวุฒิความรู้ความสามารถในด้านกรศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 5.10 ครูจัดทำสารนิทัศน์และนำมาไตร่ตรองเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเด็ก
มาตรฐานที่ 6 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตัวบ่งชี้ 6.1 ผู้บริหารเข้าใจปรัชญาและหลักการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 6.2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศภาวะผู้นำ และความคิดริเริ่มที่เน้นการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 6.3 ผู้บิริหารใช้หลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมและใช้ข้อมูลการประเมินผลหรือการวิจัยเป็นฐานคิด ทั้งด้านวิชาการและการจัดการ
ตัวบ่งชี้ 6.4 ผู้บริหารสามารถบริหารจัดกรศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 6.5 ผู้บริหารส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ 6.6 ผู้บริหารให้คำแนะนำ คำปรึกษาทางวิชาการและเอาใจใส่การจัดการศึกษาปฐมวัยเต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
ตัวบ่งชี้ 6.7 เด็กและผู้ปกครองและชุมชนพึงพอใจผลการบริหารจัดการศึกษาปฐมวัย
มาตรฐานที่ 7 แนวทางการจัดการศึกษา
ตัวบ่งชี้ 7.1 มีหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษาและนำสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวบ่งชี้ 7.2 มีระบบและกลไกให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายตระหนักและเข้าใจการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 7.3 จัดกิจกรรมเสริมสร้างความตระหนักรู้และเข้าใจหลักการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 7.4 สร้างการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชนและท้องถิ่น
ตัวบ่งชี้ที่ 7.5 จัดสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อพัฒนาเด็กอย่างรอบด้าน
มาตรฐานที่ 8 สถานศึกษามีประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ตัวบ่งชี้ 8.1 กำหนดมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 8.2 จัดทำและดำเนินการตามแผนพัฒนาการจัดการของสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งพัฒนา คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 8.3 จัดระบบข้อมูลสารสนเทศและใช้สารสนเทศในการบริหารจัดการ
ตัวบ่งชี้ 8.4 ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 8.5 นำผลการประเมินคุภาพทั้งภายในและภายนอกไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง
ตัวบ่งชี้ 8.6 จัดทำรายงานประจำปีที่เป็นการประเมินคุณภาพภายใน
ด้านที่ 3 มาตรฐานด้านการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้
มาตรฐานที่9 สถนศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
ตัวบ่งชี้ 9.1 เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กและบุคลากรในสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 9.2 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันภายในสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษากับครอบครัว ชุมชนและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง
ด้านที่ 4 มาตรฐานด้านอัตลักษณ์ของสถานศึกษา
มาตรฐานที่ 10 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้น(ของการศึกษา ปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 10.1 จัดโครงการ กิจกรรมพัฒนาเด็กให้บรรลุตามเป้าหมาย ปรัชญา วิสัยทัศน์และจุดเน้นการจัด การศึกษาปฐมวัยของสถานศึกษา
ตัวบ่งชี้ 10.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
ด้านที่ 5 มาตรฐานมาตรการส่งเสริม
มาตรฐานที่ 11 การพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายและแนวทางปฏิรูปกรศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพให้ สูงขึ้น
ตัวบ่งชี้ 11.1 จัดโครงการกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนตามนโยบายเกี่ยวกับการจัดการศึกษาปฐมวัย
ตัวบ่งชี้ 11.2 ผลการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms