ใบงานที่1.1
ใบงานที่ 1.1 แนวคิดเบื้องต้นของการผลิตสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ ตอนที่ 1
รายวิชา: การผลิตสื่อมัลติมีเดีย 2 (จํานวน 1 หน่วยกิต)
หลักสูตร: พัฒนาศักยภาพด้านการผลิตสื่อผสม ระดับ ชั้น : มัธยมศึกษาตอนปลาย
ชื่อ - สกุล *
Your answer
ชั้น *
Your answer
1. จงตอบคําถามต่อไปนี้
1.1 สื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ คือ อะไร (นักเรียนสืบค้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้) *
Your answer
1.2 องค์ประกอบในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ ประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง (นักเรียนสืบค้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้) *
Your answer
1.3 ลักษณะของบทเรียนออนไลน์ประกอบด้วยกี่ส่วน อะไรบ้าง (นักเรียนสืบค้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้) *
Your answer
1.4 การสื่อสารแบ่งออกเป็นกี่ลักษณะ อะไรบ้าง *
Your answer
1.5 การนําสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน สามารถทําได้กี่ลักษณะ อะไรบ้าง (นักเรียนสืบค้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้) *
Your answer
1.6 ประโยชน์ที่ได้รับจาก การได้เรียนรู้เทคโนโลยีควบคู่ไปกับการเรียน เมื่อนําสื่อมัลติมีเดียแบบออนไลน์ มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนอย่างไร จงอธิบายพอสังเขป (นักเรียนสืบค้นเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตได้) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service