แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของประชาชนที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่ง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. เพศ *
2. อายุ *
3. ระดับการศึกษา *
4. อาชีพ *
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
*
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
1. ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) ควรปรับปรุง
1. เจ้าหน้าที่พูดจาสุภาพ อัธยาศัยดี แต่งกายสุภาพ การวางตัวเรียบร้อย
2. เจ้าหน้าที่บริการด้วยความเต็มใจ รวดเร็ว และเอาใจใส่
3. เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำ ตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง น่าเชื่อถือ
4. เจ้าหน้าที่สามารถแก้ปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสม
2. ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) ควรปรับปรุง
1. มีช่องทางการให้บริการหลากหลาย
2. ขั้นตอนการให้บริการมีระบบ ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีความชัดเจน
3. ขั้นตอนการให้บริการแต่ละขั้นตอนมีความสะดวก รวดเร็ว
4. มีผังลำดับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจน
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
(5) มากที่สุด
(4) มาก
(3) ปานกลาง
(2) น้อย
(1) ควรปรับปรุง
1. การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ให้บริการ เช่น ที่จอดรถ น้ำดื่ม
2. มีเครื่องมือ/ อุปกรณ์/ ระบบในการบริการข้อมูลสารสนเทศ
3. มีการจัดผังการให้บริการและการใช้อาคารไว้อย่างชัดเจน สะดวก เหมาะสม
4. อาคารสถานที่มีความสะอาด ปลอดภัย
ส่วนที่ 4 ท่านคิดว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควรปรับปรุงด้านใด
*
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็นเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะ/ความคิดเห็น
วัน เดือน ปี ที่ประเมิน
MM
/
DD
/
YYYY
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy