ความรอบรู้ ชุดที่ 2
1. สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประกอบด้วยสมาชิกจำนวนเท่าใด *
1 point
2. นโยบาย PLC (Professional Learning Community) หมายถึงข้อใด *
1 point
3. นโยบาย PLC (Professional Learning Community) สอดคล้องกับข้อใดมากที่สุด *
1 point
4. “ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastem Economic Corridor) ” หมายถึงข้อ *
1 point
5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 3/2560 กำหนดให้ใครเป็นประธานคณะกรรมการบริหารราชการ แผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง : ป.ย.ป. *
1 point
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service