โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (ภายใต้ชื่อเขตสุจริต)

แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด 3 ตอน ขอให้ผู้ตอบแบบประเมินตอบให้ครบทั้ง 3 ตอน เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเพื่อเป็นประโยชน์ในการนำไปใช้ต่อไป

  ตอนที่ 1 สภาพทั่วไป

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ ต่อการเข้าร่วมโครงการ

  โปรดเลือกระดับที่ตรงกับความพึงพอใจ/ความรู้ความเข้าใจ/การนำไปใช้ของท่านเพียงระดับเดียว
  1. สถานที่สะอาดและมีความเหมาะสม
  2. ความพร้อมของอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
  3. ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม
  Please enter one response per row
  1. การถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรมีความชัดเจน
  2. ความสามารถในการอธิบายเนื้อหา
  3. การเชื่อมโยงของเนื้อหามีความครบถ้วน
  Please enter one response per row
  1. นโยบายและยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
  2. การปฏิบัติงานตามภารกิจและคู่มือการปฏิบัติงาน
  3. การขับเคลื่อน “เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต”
  4. การประเมิน ITA
  Please enter one response per row
  1. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้
  2. สามารถนำความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้
  Please enter one response per row

  ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question