Bezpłatne szkolenia on-line z aplikacji SMART Notebook i SMART Notebook Plus
Szkolenia prowadzone będą przez firmę Image Recording Solutions Sp. z o.o.
Do uczestnictwa w szkoleniu on-line konieczne jest posiadanie komputera, z dostępem do sieci Internet oraz głośniki (mogą być te wbudowane w komputerze jeśli jest w nie wyposażony).
Zaproszenia zostaną wysłane najpóźniej dzień przed terminem spotkania. Maksymalna liczba osób na jednym spotkaniu szkoleniowym to 100 (o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń).


Część I: Podstawowe narzędzia w SMART Notebook
1.       narzędzia do pisania i rysowania,
2.       kształty (linie, figury płaskie itp.),
3.       wstawianie i formatowanie tekstu,
4.       sortownik stron i jego funkcje,
5.       galeria i sposoby wyszukiwania w niej potrzebnych elementów,
6.       zapisywanie i odczytywanie plików SMART Notebook,
7.       pozyskiwanie materiałów do lekcji z sieci Internet,
8.       drukowanie i eksportowanie zawartości stron SMART Notebook,
9.       wyszukiwarka obrazów w sieci Internet,
10.     wyszukiwarka materiałów wideo w sieci Internet.

Część II: SMART Notebook na lekcji
1.       gesty,
2.       proste ćwiczenia interaktywne – wymaż aby ujawnić odpowiedź,
3.       proste ćwiczenia identyfikujące – przyporządkuj etykiety,
4.       narzędzia sterujące uwagą uczniów: zasłona ekranu, magiczne pióro, zakreślacze,
5.       przeglądarka internetowa,
6.       importowanie prezentacji Power Point,
7.       czyszczenie adnotacji,
8.       resetowanie strony,
9.      drukowanie materiałów do aplikacji SMART Notebook,
10.    zasoby i wsparcie dostępne w sieci Internet.

Część III: Funkcje SMART Notebook Plus (płatnego rozszerzenia do SMART Notebook)
1.       SMART Ćwiczenia,
2.       SMART Oceny,
3.       SMART Blocks,
4.       mechanizm tworzenia aktywności.


Istnieje możliwość odwołania szkolenia z przyczyn niezależnych od Image Recording Solutions.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Nazwa szkoły, w której pracuje uczestnik szkolenia *
Miejscowość *
Ulica i numer budynku *
Organ prowadzący szkołę *
Gmina *
Powiat *
Województwo *
Termin szkolenia: *
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach organizacji i realizacji szkoleń on-line (w tym dalej, również webinariów on-line) jest Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (dalej w skrócie IRS), przy ul. Arkuszowej 190. Można się z nami kontaktować w ramach organizacji i realizacji szkoleń on-line w następujący sposób:
a) listownie: ul. Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa,
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@tablice.net.pl,
c) telefonicznie: Arkadiusz Stefan tel. +48 22 752 27 88 – 96 wew. 117.
2. W związku z organizacją i realizacją szkoleń on-line IRS przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych udziałem (osoba, która zapisała się na szkolenie poprzez wypełnienie kwestionariusza on-line, ale nie wzięła w nim udziału) i uczestników szkoleń on-line.
3. IRS przetwarza dane osobowe ww. osób w następującym zakresie:
a) dane osobowe osoby zainteresowanej szkoleniem on-line takie jak: adres email, dane adresowe szkoły lub placówki edukacyjnej, w której pracuje, nazwę organu prowadzącego,
b) dane osobowe uczestnika szkolenia on-line takie jak: imię i nazwisko, adres email, w przypadku wystąpienia uczestnika z prośbą o wystawienie zaświadczenia o jego udziale w szkoleniu on-line,
c) dane osobowe uczestnika szkolenia lub webinarium takie jak: nazwa konta w MS Teams lub wpisana przez uczestnika nazwa wyświetlana (tzw. nick) podczas logowania się do szkolenia on-line oraz utrwalony wizerunek uczestnika, zarejestrowane jego wypowiedzi audio, teksty wpisywane przez uczestnika na czacie podczas trwania szkolenia on-line, w przypadku rejestracji wideo szkolenia.
4. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji szkoleń on-line. Również w celu przesyłania na adresy email powiadomień o nowych szkoleniach, webinariach, nowościach w ofercie handlowej IRS. Ponadto w celu przygotowania i wysłania zaświadczenia o udziale w szkoleniu on-line, jeżeli Państwo o to poproszą. Będzie się to odbywało na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO.
5. Dane osobowe mogą być udostępniane w ramach opracowania i upowszechniania materiałów edukacyjnych w postaci rejestracji szkolenia on-line na w serwisie internetowym You Tube, który umożliwia umieszczanie filmów.
6. Dane osobowe przetwarzane w postaci wizerunku osób, których wizerunek został uwidoczniony na nagraniach wideo zarejestrowanych podczas szkoleń on-line, będziemy przetwarzać na podstawie wyrażonej przez te osoby zgody.
7. Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do wypełnienia celu, w jakim zostały zebrane, czyli realizacji i organizacji szkoleń on-line, wystawienia zaświadczeń o udziale oraz wysyłania powiadomień o nowych szkoleniach, webinariach, nowościach w ofercie handlowej IRS, tj. 1 roku. Natomiast dane osobowe uczestnika szkolenia takie jak: nazwa konta w MS Teams lub wpisana przez uczestnika nazwa wyświetlana (tzw. nick) podczas logowania się do szkolenia oraz utrwalony wizerunek uczestnika, jego zarejestrowane wypowiedzi audio, teksty wpisywane przez uczestnika na czacie podczas trwania szkolenia udostępniane będą wieczyście.
8. Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez IRS, ma prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeżeli są błędne lub nieaktualne, także prawo do ich usunięcia, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu organizacji i realizacji szkoleń on-line, wystawienia zaświadczeń o udziale oraz wysyłania powiadomień o nowych szkoleniach, webinariach, nowościach w ofercie handlowej IRS, opracowania i upowszechniania materiałów edukacyjnych w postaci rejestracji wideo szkolenia on-line oraz do ograniczenia przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych czy też prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa.
9. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez IRS, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych w zakresie, w jakim takiej zgody udzieliła. Cofnięcie zgody nie będzie miało jednak wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody tej osoby przed jej cofnięciem.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwy udział w szkoleniach on-line.
Zapoznałam (-em) się z treścią powyższej INFORMACJI *
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY NA WYKORZYSTYWANIE WIZERUNKU
Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1062) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na utrwalanie oraz nieodpłatne, wielokrotne, rozpowszechnianie mojego wizerunku poprzez transmisję online przez Internet szkolenia (webinarium) oraz na publikację materiału wideo z podaniem mojej nazwy konta w MS Teams lub wpisanego przez mnie nazwy wyświetlana (tzw. nick) podczas logowania się do szkolenia (webinarium) oraz utrwalony mój wizerunek, zarejestrowane moje wypowiedzi audio, teksty wpisywane przez mnie na czacie podczas trwania szkolenia (webinariu) przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na kanale You Toube w celach edukacyjnych.
Jednocześnie oświadczam, że ww. materiały wideo z moim udziałem nie naruszają moich dóbr osobistych. Niniejsza zgoda:
­ - nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,
­ - dotyczy wszelkich materiałów wideo z moim udziałem wykonanych podczas szkolenia (webinarium). Wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania obrazu, kadrowania i kompozycji, bez obowiązku akceptacji produktu końcowego, lecz nie w formach obraźliwych lub ogólnie uznanych za nieetyczne.
Zrzekam się ponadto wszelkich ewentualnych roszczeń (istniejących i przyszłych), w tym również do wynagrodzenia względem IRS z tytułu wykorzystania mojego wizerunku/głosu/wypowiedzi.

Wyrażam zgodę na na wykorzystanie wizerunku. *
ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie moich danych osobowych przez Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, będącej administratorem danych (adres: Arkuszowa 190, 01-934 Warszawa) w celu uczestniczenia w szkoleniu (webinarium). Niniejsza zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, o ile nie zmieni się̨ cel przetwarzania. Podane dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) oraz f) i zgodnie z treścią rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. Wiadome mi jest, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałam(em) poinformowana(y) o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania, jak również̇ prawie wniesienia w każdym czasie sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawie do wycofania zgody na przetwarzanie moich danych, a także o prawie do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznam, że przetwarzanie moich danych narusza przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych. *
Informacja
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie i rozpowszechnianie wizerunku jest dobrowolne, a w przypadku odmowy nie będzie możliwe wzięcie udziału w szkoleniu (webinarium).
Wyrażam zgodę na przesyłanie na podany przeze mnie adres email powiadomień o nowych szkoleniach, webinariach, nowościach w ofercie handlowej Image Recording Solutions Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. Zaznaczanie tej zgody nie jest obowiązkowe i nie ma wpływu na Państwa udział w szkoleniu (webinarium). *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Image Recording Solutions Ltd.. Report Abuse