การวัดแววนักคณิตศาสตร์

คำชี้แจง ให้นักเรียนสำรวจตนเองโดยการอ่านแววแต่ละด้านและตรวจสอบดูว่านักเรียนมีพฤติกรรมเช่นนี้หรือไม่
หากใช่มีมากกว่าร้อยละ 80 แสดงว่านักเรียนอาจมีพรสวรรค์ด้านนี้แฝงอยู่
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question