แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง
เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจนี้มาประมวลสรุปผลทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องของการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงกับความต้องการของผู้รับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
1. เพศ
2. อายุ
3. ระดับการศึกษา
4. อาชีพ
ส่วนที่ 2 เรื่องที่ขอรับบริการ
ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการให้บริการ
Your answer
1.ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
1.1 เจ้าหน้าทีให้บริการด้วยความสุภาพ เป็นมิตร
1.2 เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว
เจ้าหน้าที่ดูแลเอาใจใส่ กระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ
เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำหรือตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี
2. ด้านการะบวนการขั้นตอนการให้บริการ
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
2.1 การให้บริการเป็นระบบและมีขั้นตอนที่เหมาะสม
2.2 การให้ข้อมูล/รายละเอียด ชัดเจนและเข้าใจง่าย
2.3 การให้บริการเป็นไปตามลำดับก่อนหลังอย่างยุติธรรม
2.4 แบบฟอร์มเข้าใจง่ายและสะดวกในการกรอกข้อมูล
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ไม่แสดงความคิดเห็น
3.1 ความชัดเจนของป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์บอกจุดบริการ
3.2 จุด/ช่อง กาให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก
3.3 ความพร้อมเพรียงของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่นที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม
3.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ
ปัญหา ข้อเสนอแนะ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy