ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม โครงการ"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่)
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ข้อมูลทั่วไป (คำนำหน้านาม) *
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ตัวพิมพ์ใหญ่) *
รูปถ่าย ถ่ายไว้ไม่เกิน1 ปี *
Required
ที่อยู่ปัจจุบัน *
ตำบล *
อำเภอ *
จังหวัด *
รหัสไปรษณีย์ *
เบอร์โทรศัพท์ *
E-mail *
วัน/เดือน/ปี เกิด (เช่น 04/11/2525) *
อายุ *
ปริญญาตรี สาขา (เช่น วิทยาศาตรบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์) *
สถาบันการศึกษา *
ปี พ.ศ. *
ปริญญาโท สาขา
สถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
ปริญญาเอก สาขา
สถาบันการศึกษา
ปี พ.ศ.
ระดับการศึกษาอื่นๆ
ข้อมูลด้านการทำงาน
ตำแหน่งทางวิชาการ
สังกัด: ฝ่าย/กอง/สำนัก
หน่วยงาน/องค์กร/กระทรวง
วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ระบุชื่อ
ที่อยู่ที่ทำงาน
ตำบล
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
ลักษณะงานที่ได้รับผิดชอบของผู้สมัคร *
ข้อมูลด้านประสบการณ์
ประสบการณ์การทำงานในหน่วยงานกี่ปี *
ประสบการณ์ทำงานด้านพัฒนาหรือวิจัย *
ประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้าโครงการวิจัย จำนวนกี่โครงการ (ถ้าไม่มีใส่ -) *
โครงการอะไรบ้าง
โปรดเลือกความสนใจ ๓ ลำดับ ตามแผนงานเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ ตามทิศทางยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรม ประเภทนักวิจัยรุ่นใหม่ (แม่ไก่-ลูกไก่) ประจำปี ๒๕๖๒ เพื่อประกอบการจัดกลุ่มในการทำกิจกรรมภาคปฏิบัติ เมื่อได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
เรียงลำดับหัวข้อที่ท่านสนใจ ลำดับที่ ๑ *
ลำดับที่ ๒ *
ลำดับที่ ๓ *
เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ข้าพเจ้าแจ้งความประสงค์ไว้ ณ ที่นี้ว่า เอกสารข้อมูลที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในใบสมัครนี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า อันเป็นการบ่งชี้ตัวของข้าพเจ้าที่อยู่ในครอบครองของผู้จัด นั้นในกรณีที่มีผู้อื่นมาขอตรวจสอบ หรือขอคัดสำเนาเอกสารดังกล่าว ข้าพเจ้า *
กรุณาสแกนเอกสารใบสมัคร“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) และหนังสือรับรองการเข้ารับการฝึกอบรมโครงการ “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ขอให้ผู้บังคับบัญชาของท่านลงนามก่อนแนบไฟล์ (เฉพาะไฟล์ PDF เท่านั้น) ลิ้งค์แบบฟอร์ม https://goo.gl/irwR1V *
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service