โครงการประกวดวาดภาพและประกวดวรรณศิลป์
ในค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ทศวรรษที่ ๓
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐ ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา
หลักการและเหตุผล
โครงการค่ายศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ (Art for All) ถือเป็นกิจกรรมหลักที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน มีความสามัคคีร่วมมือร่วมใจเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันด้วยการใช้งานศิลปะเป็นสิ่งหล่อหลอม รวมทั้งเป็นการสร้างเวทีในการแสดงออก แลกเปลี่ยนทัศนคติ ความรู้ และประสบการณ์ตลอดจนพัฒนาศักยภาพงานทางศิลปกรรม อันก่อให้เกิดการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือเกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อันจะนำไปสู่การพัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีคุณภาพของสังคม ซึ่งการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวนับเป็นการสร้างเจตคติที่ดีให้เกิดขึ้นกับเยาวชน และในทางกลับกันได้เปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปเข้าเยี่ยมชมการทำกิจกรรม อันจะนำไปสู่ความเปลี่ยนแปลงเจตคติของ สังคมซึ่งมีต่อคนพิการจากเดิมในลักษณะของความสงสารเวทนาและต้องให้ความสงเคราะห์เป็นความเสมอภาคเท่าเทียมกัน
วัตถุประสงค์
๑.สร้างโอกาสสำหรับเยาวชนได้เรียนรู้ชีวิตผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะร่วมกันอย่าง
มีความสุขและมีคุณธรรม
๒.เพื่อปรับเปลี่ยนเจตคติของเยาวชนผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและเหมาะสม
ในการนี้ได้จัดให้มีการประกวดวาดภาพและการประกวดวรรณศิลป์ เป็นกิจกรรมภายในค่ายฯ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
๑.ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
๒.ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
การดำเนินกิจกรรม
๑.จัดให้มีการประกวดภาพวาด
๒.จัดให้มีการประกวดด้านวรรณศิลป์
(๒.๑) บทร้อยแก้ว ( บทความ )
(๒.๒) บทร้อยกรอง ( โคลง ฉันท์ กาพย์ กลอน ...)
รางวัล
๑.รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวาดภาพ
(๑.๑) รางวัลยอดเยี่ยม ๓ รางวัล
(๑.๒) รางวัลดีเด่น ๕ รางวัล
(๑.๓) รางวัลสร้างสรรค์ ๕ รางวัล
(๑.๔) รางวัลชมเชย ๑๕ รางวัล

๒.รางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประกวดวรรณศิลป์
(๒.๑) รางวัลยอดเยี่ยม ๒ รางวัล
(๒.๒) รางวัลดีเด่น ๒ รางวัล
(๒.๓) รางวัลสร้างสรรค์ ๒ รางวัล
(๒.๔) รางวัลชมเชย ๑๐ รางวัล

กำหนดการ
วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม ณ อาราญาน่า ภูพิมาน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดนครราชสีมา

๘.๐๐ - ๙.๐๐ น. ผู้เข้าประกวดแสดงตน ณ จุดลงทะเบียนประกวด
๙.๐๐ - ๙.๓๐ น. ชี้แจงรายละเอียด และกติกา
๙.๓๐ - ๑๓.๓๐ น. แข่งขันการประกวดวาดภาพและการประกวดวรรณศิลป์หัวข้อ "ศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ก้าวข้ามขีดจำกัด"
๑๓.๓๐ น. ส่งผลงาน
๑๔.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคัดเลือกผลงาน
๑๖.๐๐ น. ประกาศผลการประกวด เข้ารับรางวัลจากผู้ทรงคุณวุฒิ

อุปกรณ์ในการประกวด
ประกวดวาดภาพ : มูลนิธิฯ จะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษวาดเขียน ๑๐๐ ปอนด์ ขนาด ๕๖x๓๘ ซม. ไว้ให้ผู้เข้าประกวดที่มาลงทะเบียนคนละ ๑ แผ่น เท่านั้น

ประกวดวรรณศิลป์ : มูลนิธิฯ จะจัดเตรียมเฉพาะกระดาษขนาด A๔ ไว้ให้ผู้เข้าประกวด

เงื่อนไข
๑.ผู้เข้าประกวดรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการประกวด
๒.มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ขอสวงนสิทธิ์ในการเผยแพร่ผลงานการประกวด
หมดเขตรับสมัคร
วันศุกร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณสมถวิล บุญน้อม
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๒๖ ๓๙๗๑ / ๐๘ ๗๖๗๒ ๗๒๕๘
ประเพศการประกวด
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms