แบบฟอร์มเสนอรายชื่อกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและระดับวิทยาเขต ประจำปีการศึกษา 2560

ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรอกข้อมูลลงในช่วงว่าง เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดสิทธิ์สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและวิทยาเขต บนระบบ CHE QA Online ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  ขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือในการกรอกข้อมูลดังกล่าว ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561