Anketní formulář pro Územní studii krajiny správního obvodu ORP Rýmařov
Městský úřad Rýmařov, odbor stavební úřad – úřad územního plánování pořizuje v současnosti Územní studii krajiny správního obvodu ORP Rýmařov, jejímž zpracovatelem je společnost Urbanistické středisko Ostrava s.r.o.
Důležitým podkladem pro zpracování této studie jsou názory občanů (odborné veřejnosti a všech zajímajících se o krajinu a ochranu přírody).
Zaměření dotazníkového šetření vychází z předpokládaného využití výstupu - tj. pro účely územní studie krajiny (ÚSK). ÚSK je územní studií ve smyslu § 25 a § 30 stavebního zákona, tj. je jedním ze základních podkladů pro plánovací a rozhodovací činnost zejména orgánů územního plánování, ochrany přírody, stavebních úřadů a dalších orgánů podílejících se na rozhodování o krajině. ÚSK bude také využita pro doplnění a upřesnění územně analytických podkladů ORP a především vlastních územích plánů.
Cílem studie je zejména zlepšení kvality plánování v krajině (její přiměřené ochrany, ale i optimální správy z hlediska udržitelného rozvoje založeného na vyvážených a harmonických vztazích mezi sociálními potřebami, hospodářskou činností a životním prostředím).
Dotazníky jsou koncipovány tak, aby bylo možné po jejich vyhodnocení i srovnání s jinými ORP v rámci Moravskoslezského kraje.
1. Věk respondenta *
2. Nejvyšší ukončené vzdělání *
3. Postavení *
4. Bydliště - obec *
Your answer
5. Za největší problém Vaší obce/okolní krajiny podle důležitosti považujete (1 - není problém, 2 - malý, 3 - průměrný, 4 - velký, 5 - velmi velký problém): *
1
2
3
4
5
nedostatek zeleně v okolí
špatnou prostupnost zeleně, krajiny, nedostatečné možnosti pěších procházek
nedostatečnou údržbu zeleně, volných ploch, krajiny
nedostatečné sportovně rekreační možnosti
negativní důsledky přívalových dešťů a splachy půdy z okolních pozemků, eroze
dopravu, její rušivé vlivy
nedostatečné možnosti cyklodopravy
nadměrnou ochranu přírody, krajiny - bránící rozvoji sídel
chov psů, zvířat a navazující problémy
6. Za nejvíce potřebné ve Vaší obci/ okolní krajině podle důležitosti považujete (1 - není potřebné, 2 - málo, 3 - průměrně, 4 - velmi, 5 - nejvíce potřebné; případně uveďte konkrétní lokalitu): *
1
2
3
4
5
omezení nové výstavby ve volné krajině
zřízení, rozšíření sítě cyklostezek
lepší prostupnost/přístup do okolní krajiny
rozšíření veřejné zeleně, údržby stromů a keřů, výsadba alejí
dovybavení území lavičkami, odpadkovými koši, stojany na kola, přístřešky apod.
zlepšení osvětlení cest, stezek - odstranění problémových míst
odstranění černých skládek
rozšíření parkovacích ploch pro automobily v obci (městě) a v krajině
průběžné odstraňování přestárlé vzrostlé zeleně a náhrada novou výsadbou (např. přestárlé aleje)
vymezení ploch vhodných pro volný pohyb psů
protierozní/protipovodňovou ochranu, údržba propustků a příkopů
k potřebnému uveďte konkrétní lokalitu
Your answer
7. Jste spokojen/a s údržbou a čistotou zeleně v okolí bydliště, obce? *
8. Chcete se odstěhovat z obce, proč? *
9. Kde trávíte volný čas? *
10. Označte nejzávadnější místa, lokality v obci a v okolní krajině: *
Your answer
11. Označte nejpříjemnější místa, lokality v obci a v okolní krajině: *
Your answer
12. Jste pro obnovu historických hodnot krajiny (aleje, remízy, kamenice, technické památky, kapličky, památná místa apod.)? *
pokud ano, uveďte konkrétně jakých a kde:
Your answer
13. Za potřebnou z hlediska rozvoje Vaší obce/regionu považujete (1 - není potřebné, 2 - málo, 3 - průměrně, 4 - velmi, 5 - nejvíce potřebné): *
1
2
3
4
5
výstavbu průmyslových zón a skladových areálů ve volné krajině
výstavbu zemědělských areálů ve volné krajině
výstavbu nákupních center po obvodu stávající zástavby (při výjezdech z obce/města)
stavby pro bydlení nebo rekreaci ve volné krajině
rozvoj (rozšíření) areálu Praděd
14. Vnímáte specifika okolní krajiny, svého regionu? *
15. Postrádáte nějakou cyklostezku nebo pěší stezku do některé z okolních obcí nebo na některé místo v okolí obce? *
pěší - odkud kam
Your answer
cyklo - odkud kam
Your answer
16. Napište jiná Vaše doporučení, návrhy a připomínky k využívání okolní krajiny:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms