แบบสอบถามโครงการ "การสัมมนาและการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8" ระหว่างวันที่ 20- 22 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
แบบประเมินผลโครงการนี้ เป็นการประเมินความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อเป็นข้อมูลในการรายงานผลการดำเนินการ จัดโครงการต่อไป ขอบคุณค่ะ

สำหรับในส่วนของความพึงพอใจ ผู้ประเมินได้พิจารณาตามเกณฑ์ดังนี้
4.21 - 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด
3.41 - 4.20 หมายถึง ระดับมาก
2.61 - 3.40 หมายถึง ระดับปานกลาง
1.81 - 2.60 หมายถึง ระดับน้อย
1.00 - 1.80 หมายถึง ควรปรับปรุง
1. สถานะของท่าน
2.หน่วยงานของท่าน
3.ท่านเข้าร่วมกิจกรรม (ตอบได้มากกว่า 1 กิจกรรม)
4.ความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมงานภาพรวม
4.1 เนื้อหาสาระที่ได้จากการเข้าร่วมงาน
4.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมงาน
4.3 สามารถนำความรู้ที่ได้จากการเข้าร่วมงานมาพัฒนางานได้
4.4 สามารถนำความรู้จากงานมาพัฒนาตนเองได้
4.5 ความพึงพอใจต่อเนื้อหาและหลักสูตรของงาน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ. Report Abuse