แบบประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
แบบประเมินมีทั้งหมด 2 ตอน ขอให้ผู้รับบริการประเมินให้ครบทั้ง 2 ตอน เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปปรับปรุงมาตรฐานการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านมัทรีต่อไป
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. ประเภทผู้ใช้บริการ
Clear selection
2. อายุ
Clear selection
3. ประสบการณ์ในการมาใช้บริการ
Clear selection
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
บริการด้านต่าง ๆ
พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
พอใจน้อยที่สุด
4. ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (พูดจาสุภาพอ่อนโยน อัธยาศัยดี ตอบคำถามและอธิบายขั้นตอนอย่างชัดเจน
5. ระดับความพึงพอใจต่อเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ (บริการด้วยความเต็มใจ นอบน้อม เอาใจใส่)
6. ระดับความพึงพอใจต่อขั้นตอนการให้บริการ (มีความรวดเร็วชัดเจน ไม่ยุ่งยาก)
7. ระดับความพึงพอใจต่อช่องทางการให้บริการ (แยกประเภทอย่างชัดเจน ช่องทางเพียงพอต่อผู้ใช้บริการ)
8. ระดับความพึงพอใจต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (มีเก้าอี้เพียงพอ แอร์เย็นสบาย บริการน้ำดื่ม Free Wifi ห้องน้ำสะอาด)
Clear selection
ข้อเสนอแนะ
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy