แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
แบบสอบถามชุดนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ขอความกรุณาท่านตอบคําถามตรงตามความเป็นจริงจากประสบการณ์และความคิดเห็นของท่าน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลาต่อไป ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ ท่านสละเวลาตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้
ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
คำสั่ง : จงกรอกข้อมูลส่วนตัวของท่านตามความเป็นจริง
เพศ *
หลักสูตรที่สังกัด *
รายได้ของนักศึกษาต่อเดือน (บาท) *
Your answer
เกรดเฉลี่ยรวม (GPA) *
Your answer
ท่านมีคอมพิวเตอร์ Notebook หรืออุปกรณ์ mobile สามารถใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา ส่วนตัวหรือไม่ *
กรณีมีคอมพิวเตอร์ Notebook หรืออุปกรณ์ mobile โปรดระบุชนิดอุปกรณ์ *
Your answer
ท่านมีประสบการณ์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มานานเพียงใด จำนวนกี่ปี ตอบเป็นตัวเลข *
Your answer
สถานที่ที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์มากที่สุด *
ความถี่ที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ( ครั้ง/สัปดาห์) ตอบเป็นตัวเลข *
Your answer
ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่ท่านใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในแต่ละครั้ง (ชั่วโมง/ครั้ง) *
Your answer
ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซด์เครือข่ายสังคมออนไลน์ใดมากที่สุด (ตอบเพียงข้อเดียว) *
สวนที่ 2 : การรับรู้ เรียนรู้และยอมรับต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
คำสั่ง : จงประเมินผลการรับรู้ เรียนรู้และการยอมรับตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ด้านการรับรู้ *
1 =น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
1
2
3
4
5
ท่านรับรู้ รู้จักเครือข่ายสังคมออนไลน์ เว็บไซต์หรือ แอพพลิเคชั่นต่างๆ
ท่านรับรู้วิธีการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านรู้จักเครือข่ายสังคมออนไลน์จากคนรอบช้าง เพื่อน คน รู้จัก
ท่านคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำให้เช้าใจถึงเครือข่ายสังคม ออนไลน์
ท่านทราบถึงคุณประโยชน์/โทษในการใช้งานเครือข่าย สังคม ออนไลน์
ด้านการเรียนรู้ *
1 =น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
1
2
3
4
5
ท่านเรียนรู้การสมัครเช้าใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านเรียนรู้วิธีใช้งานในเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นต่างๆ
ท่านเรียนรู้และลองใช้เว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่ๆ
ท่านคุ้นเคยกับเทคโนโลยี ทำให้เช้าใจถึงเครือข่ายสังคม ออนไลน์
ท่านสามารถเช้าใจและมาประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เช้ากับชีวิตประจำวัน
ด้านยอมรับ *
1 =น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
1
2
3
4
5
ท่านสนใจในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์บ่อยๆ
ท่านทดลอง ลองเล่น ลองเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านค้นหาเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชั่นใหม่ๆบุคคลที่ไม่คุ้นเคยช่วยทำให้ได้เพื่อนใหม่มากขึ้น
ท่านยอมรับบ่ระโยชน์ของเครือข่ายสังคมออนไลน์
สวนที่ 3 : แบบสอบถามเกี่ยวกับทัศนคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
คำสั่ง : จงแสดงความคิดเห็นทัศนคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมตามข้อต่างๆ ดังต่อไปนี้
ทัศนคติต่อการใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์ *
1 =น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
1
2
3
4
5
ท่านรู้สึกสนุก เพลิดเพลิน ในการเข้าใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์จำนวนมากเพียงพอ
ท่านรู้สึกดี ภูมิใจ ยินดี เมื่อมีคนมากด Like หรือ Share ใน ผลงาน รูปภาพ วิดีโอ เรื่องราว ของท่าน
ท่านมีความสุขในการแบ่งปันเรื่องราว รูปภาพ วิดีโอ ต่างๆ ผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์ ให้เพื่อนๆ ของท่านเห็น
ท่านรู้สึกว่าเครือข่ายสังคมออนไลน์เป็นโลกเสมือนจริง ท่านสามารถเป็นตัวเองมากที่สุดเมื่อใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านมีความรู้ ในเรื่องต่างๆ ท่านมีความยินดีที่จะแลกเปลี่ยนแสดงความ คิดเห็น (Comment) กลุ่มกิจกรรม หรือโพสของเพื่อน ในเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านเชื่อว่าสังคมออนไลน์เป็นสังคมที่เสรีเปิดกว้างในการแสดงความคิดเห็น
ท่านทราบว่าสังคมออนไลน์มีทั้งด้านดีและด้านลบ
ท่านคิดว่าท่านสามารถหาเพื่อนใหม่ๆ ความรู้ใหม่ๆ สังคมใหม่ๆจากการ ใช้งานเครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านมักจะติดต่อเรื่องงานผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เข่น การประชุม สั่งงาน ส่งรายงาน
ท่านรู้สิกว่าการติดต่อสื่อสารผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์มี ความสะดวกรวดเร็ว
ท่านมักจะค้นหากลุ่มหรือกิจกรรมที่ท่านสนใจโดยผ่านทางเครือข่ายสังคมออนไลน์และเข้า ร่วมกิจกรรมนั้นเสมอ
ท่านรู้สึกสะดวกและง่ายในการขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า บริการผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์
ท่านรู้สิกอยากได้สินค้า หรือบริการ ตามรีวิว หรือโฆษณาใน เครือข่ายสังคมออนไลน์
ท่านรู้สึกสะดวกและง่ายในการขาย หรือแลกเปลี่ยนสินค้า บริการผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์
สวนที่ 4 : แบบแบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษา
คำสั่ง : จงแสดงระดับพฤติกรรมในช่องใดช่องหนึ่งที่ตรงกับความเป็นจริงของท่าน
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ *
1 =น้อยที่สุด 2= น้อย 3=ปานกลาง 4= มาก 5= มากที่สุด
1
2
3
4
5
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกต่อการเรียนการสอน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการค้นคว้าหาข้อมูลทางการศึกษา
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการทบทวนความรู้ และบทเรียนต่าง ๆ
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง ผู้สอนและผู้เรียน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ เพื่อการเรียน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการกระตุ้นให้สมาชิกเกิด ความสนใจ และเรียนรู้เกี่ยวกับประเด็นการศึกษา
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตั้งประเด็นข้อคำถาม ข้อสงสัยต่างๆ เพื่อสามารถนำเสนอเนื้อหาใหม่ๆได้อย่างต่อเนื่อง
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตัดสินใจแก้ปัญหา และหาทางออกร่วมกันในการเรียน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำแบบทดสอบความรู้ของตนเอง
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมต่อยอดจากความรู้เดิม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการตรวจสอบความถูกต้อง และวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การใช้ในการค้นหาข้อมูลที่มีสื่อต่างๆ ประกอบไปด้วย ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ซึ่งจะกระตุ้นการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการหาข้อมูลในบทเรียนเพิ่มเติม
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการค้นหาเนื้อหาเพิ่มเติมสำหรับการเรียนการสอน โดยเฉพาะเนื้อหาแต่ละรายวิชา
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการทำแบบทดสอบ ท้ายบทเรียน เพื่อเป็นการวัดความรู้ของตนเองในบทเรียนนั้น
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล หรือดาวน์โหลดเนื้อหาตามบทเรียน เพื่อนำข้อมูลมาใช้ควบคู่ กับการเรียนภายในห้องเรียน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการเรียนรู้ และ การศึกษาร่วมกัน
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการสื่อสาร และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการศึกษาร่วมกับผู้อื่น
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการนำข้อมูล เนื้อหาประเด็นด้านการศึกษา มาระดมความคิดเห็นพูดคุยร่วมกัน เพื่อเสนอถึงปัญหา และแนวทางการแก้ไข
การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ในการแลกเปลี่ยนความรู้ และถ่ายทอด กระจายความรู้กันอย่างต่อเนื่อง
ส่วนที่ 5 ความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
คำสั่ง : จงแสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมที่ท่านคิดว่าจะทําให้การใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น *
Your answer
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms