แจ้งเรื่องร้องเรียน / ให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้รับบริการสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน / ให้ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
2. เพื่อนำข้อมูลการร้องเรียน / ข่าวสารไปปรับปรุงหรือพัฒนา มาตรฐานการให้บริการให้ดียิ่งขึ้น
ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน
1. ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดี ผศ.ดร.รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์ อีเมล ratchana@buu.ac.th
2. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดร.พัชรวดี พูลสำราญ อีเมล patcharp@buu.ac.th
3. ผู้รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี ดร.สิริเชษฐ์ รัตนะชิตธวัช อีเมล sirichet@buu.ac.th
4. ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว อีเมล pattaraporn@buu.ac.th
5. ทางโทรศัพท์ คุณภัทรภร ธรรมะ โทร. 037 261 559 ต่อ 300 หรือ 081-9878874
6. ทางเว็บไซต์ ได้ที่ http://goo.gl/forms/YH52RaoHCz (เลื่อนลงด้านล่างเพื่ออ่านขั้นตอน)
ขอบเขตการให้บริการ
1. ผู้ร้องเรียน / ผู้ให้ข่าวสาร ต้องแสดงตัวตนโดยมีการระบุ ชื่อ-นามสกุล และ e-mail ที่สามารถติดต่อกลับได้
2. ข้อร้องเรียน / ข้อมูลข่าวสารต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง เชื่อถือได้ และนำไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนา / ปรับปรุงการให้บริการได้
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว จะดำเนินการแจ้งการรับเรื่องร้องเรียนกลับไปยังผู้ร้องเรียน เป็นลายลักษณ์อักษร ตาม e-mail ที่ระบุไว้
2. หากกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องร้องเรียนนั้น มีมูล เป็นสาระ หรือสมเหตุสมผล กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว จะดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนและแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขไปยังผู้ร้องเรียน หรืออาจเรียนเชิญผู้ร้องเรียนให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติม
3. หากกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ตรวจสอบและพิจารณาแล้ว เห็นว่า เรื่องร้องเรียนนั้น ไม่มีมูล ไม่เป็นสาระ หรือไม่สมเหตุสมผล โดยมีจุดประสงค์เพื่อมุ่งร้าย หรือ ไม่สร้างสรรค์ ทางกองบริหารวิทยาเขตสระแแแก้ว จะแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร หรืออาจเรียนเชิญผู้ร้องเรียน มารับฟังหรือหาข้อยุติร่วมกัน
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Burapha University. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms