แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ ของ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ( สพม.4)
คำชี้แจง : แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ผลการประเมินและข้อเสนอแนะที่ได้จากแบบสอบถามนี้จะถูกนำไปประมวลผลในภาพรวม และนำผลไปใช้ปรับปรุงการบริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
จึงขอความร่วมมือจากทุกท่านที่มารับบริการของกลุ่มงานต่าง ๆ ห้ความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามดังกล่าวนี้ จะขอบคุณยิ่ง
1. กลุ่มบริหารฯ ที่ติดต่อราชการหรือเข้ารับบริการ *
2. เพศ *
3. อายุ *
4. ประเภท *
5.ระดับความพึงพอใจในการเข้ารับบริการ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
1. บุคลากรมีความพร้อมในการให้บริการ
2. สถานที่มีความพร้อมในการให้บริการ
3. การอำนวยความสะดวกในการให้บริการ
4. ขั้นตอนการให้บริการสะดวก รวดเร็ว เหมาะสม
5. ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม
6. ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy