แบบสอบถามงานโภชนาการ ปีการศึกษา 2560 (นักเรียน)
คำชี้แจง : 1) แบบสอบถามฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อสำรวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจำหน่ายอาหารเช้า
และการจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน
2) กรุณาทำเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของนักเรียนให้ครบทุกข้อ
ตอนที่ 1 : ข้อมูลทั่วไป
1) ผู้ประเมิน/นักเรียนระดับชั้น *
2) ระดับการเข้าใช้บริการซื้ออาหารเช้าของโรงเรียน *
ตอนที่ 2 : การจำหน่ายอาหารเช้าของโรงเรียน
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
1. รายการอาหารมีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ
2. รายการอาหารมีความหลากหลาย เพียงพอต่อความต้องการ
3. ราคาอาหารเหมาะสมกับปริมาณและคุณภาพ
4. ระยะเวลาการจำหน่ายอาหารเช้ามีความเหมาะสม
5. การให้บริการของคนงานที่ปฏิบัติหน้าที่จำหน่ายอาหารเช้า
ตอนที่ 3 : การจัดอาหารกลางวันของโรงเรียน *
ดีมาก
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง
6. รายการอาหารมีคุณค่าและถูกหลักโภชนาการ
7. การจัดรายการอาหารแต่ละมื้อ มีความสอดคล้องกัน
8. การจัดรายการอาหาร ช่วยฝึกให้นักเรียนรู้จักรับประทานอาหารที่หลากหลาย ครบ 5 หมู่
9. การจัดรายการขนมหวานและผลไม้ มีความหลากหลายและเหมาะสม
10. ปริมาณอาหารมีความเพียงพอต่อความต้องการ
11. รสชาติอาหารกลางวัน
12. ความสะอาดของภาชนะ
13. การให้บริการของคนงานที่ปฏิบัติหน้าที่จัดอาหารกลางวัน
14. รายการอาหารกลางวัน(มื้อพิเศษ) “กิจกรรมวันเด็ก”
ตอนที่ 4 : ข้อเสนอแนะอื่นๆ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms