คำร้องขอสอบซ้ำซ้อน/Overlapping Examination Request Form
สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Office of Registrar, Kasetsart University
ส่วนที่ 1: ข้อมูลนิสิต/Section 1: Personal Factors
ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา/Advisor's Name *
Your answer
คำนำหน้าชื่อ/Name Title *
ชื่อ - นามสกุล/First Name - Last Name *
Your answer
รหัสประจำตัวนิสิต/Student ID *
Your answer
ชั้นปีที่/Academic Level *
คณะ/Faculty *
สาขาวิชา/Major Field *
Your answer
ประเภทนิสิต/Student Type *
คะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม/GPA *
หมายเลขโทรศัพท์/Contact Phone no. *
Your answer
อีเมล์/Email *
(อีเมล์ที่สามารถติดต่อได้ เพื่อแจ้งผลการขอสอบซ้ำซ้อนให้แก่นิสิตได้รับทราบ/Contact email to report the results of the examination to the students to know)
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms