หลักการบริหารโครงการมืออาชีพ Project Management Professional (PMP)
รหัส PK01
หลักการและเหตุผล
ในภาวะปัจจุบันแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา การบริหารการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการปรับตัวให้เข้ากับสภาวการณ์ และการแข่งขันที่รุนแรงได้เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดที่ทุกองค์กรจำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างทันท่วงทีในสถานการณ์การแข่งขันที่รุนแรงองค์กรที่มีความเข้มแข็งเท่านั้น จึงจะอยู่รอดได้

การบริหารโครงการ(ProjectManagement) เป็นการศึกษาถึงพื้นฐานการจัดการโครงการในองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบริการรวมทั้งด้านเทคโนโลยีที่ต้องปรับตัวให้สามารถแข่งขันได้ โดยเน้นถึงหลักการสำคัญของการบริหารโครงการ (Project Management) การศึกษาความเป็นไปได้ (Feasibility Study) การวางแผนโครงการ (Project Planning) การควบคุมโครงการ (Project Control)การจัดการทีมงาน (Team Management) และการประเมินโครงการ (Project Evaluation) ทั้งนี้เพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการทุกกระบวนการได้อย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่หน่วยงานหรือองค์กรได้ตั้งไว้

วัตถุประสงค์ :
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบ และเข้าใจหลักการบริหารงานโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถวางแผนงานโครงการได้ (Project Beseline Schedule)
• เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนารับทราบถึงหลักการในการติดตาม และควบคุมโครงการ (Project Monitoring and Control) รวมทั้งประเด็นสำคัญของการจัดการด้านบุคลากรโครงการ
• เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาทีี่เกี่ยวข้องและเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้เข้าสัมมนาและวิทยากรเพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป
ผลที่ได้รับจากการอบรม :
• เข้าใจถึงหลักการบริหารโครงการที่ถูกต้อง
• เข้าใจถึงองค์ประกอบสำคัญ 9 หมวด ในการบริการโครงการ
• เข้าใจถึงขั้นตอนการทำงาน ในการบริหารโครงการ
• สามารถวางแผนงานโครงการเบื้องต้นได้
• เข้าใจถึงความสำคัญของ WBS - Work Breakdown Structure
• เข้าใจถึงหลักการคำนวณแผนงานโครงการได้ทั้งแบบ Forward และ backward
• เข้าใจถึงทฤษฎีการประเมินผลงานด้วย Earn Value หรือ S-Curve
• สามารถเลือกใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการบริหารโครงการที่เหมาะสมกับงาน

ข้อบังคับเบื้องต้นก่อนการเรียน :

• ผู้บริหารโครงการ หรือหัวหน้าโครงการ
• ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับโครงการ
• เจ้าของระบบงาน และฝ่ายผู้ใช้ระบบงาน

ระยะเวลา : 5 วัน

เนื้อหาหลักสูตร :
Project Management Overview (ภาพรวมของการบริหารโครงการ)

• ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโครงการ

• ความหมายโครงการ/ตัวอย่างโครงการ

• ลักษณะของโครงการ

• ประเภทของโครงการ

- ประเภทของโครงการทั่วไป
- ประเภทของโครงการลงทุน

• วงจรการพัฒนาโครงการ (Project Life Cycle)

• โครงสร้างหลักการบริหารจัดการ (Management Structure) P-O-L-C

• การวางแผนโครงการ (P:Planning)

- การกำหนดแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning and Management)
- การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ (result base management)
- การบริหารแบบเน้นมูลค่า (Value Based Management)
- การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Feasibility Study)(Basic Review)

• โครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ (O:Organizing)

- การจัดโครงสร้างองค์กรในการบริหารโครงการ
- ทฤษฎีบุคคลากร (Theory of Human Behavior)
- กระบวนการสรรหา และการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโครงการ
- หน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละคณะ /บุคคลในโครงการ
- การสร้างและการพัฒนาทีมงาน (Team Building & Development)
- การสื่อสารภายในองค์กร (Communication System)
- โครงสร้างการจัดแบ่งงาน Work Breakdown Structure (WBS)

• การนำ เเละภาวะผู้นำ (L:Leading&Leadership)

- ภาวะผู้นำ (Leadership)
- การคิดเชิงบวก (Positive Thinking)
- การคิดเชิงสร้างสรรค์ (Creative Thinking)
- การคิดอย่างเป็นระบบ (Systematic Thinking)
- บทบาทความสำคัญของผู้บริหารและผู้จัดการโครงการ
- การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
- เทคนิคการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ (Problem Solving & Decision Making)
- การสอนงานและการมอบหมายงาน (Assignment & Delegation)

• การควบคุมโครงการ (C:Control)

- การจัดลำดับงาน (Scheduling Project Work)
- การควบคุมเเละการติดตามงาน(Work Controlling & Follow up)
- หลักการ GANTT Chart เเละเครื่องมือการควบคุมโครงการ PERTและ CPM

• กรณีศึกษาการติดตามเฝ้าระวังโครงการ (Project Monitoring)

- การบริหารค่าใช้จ่ายโครงการ
- การจัดทำ Cash Flow โครงการ (Basic Review)

• การจัดการความเสี่ยงโครงการ (Project Risk Management)

• การตรวจรับงานโครงการ (Basic Review)

• การสิ้นสุดโครงการ / การสิ้นสุดโครงการ การปิดโครงการ (Project Closing)

• การติดตาม และประเมินผลโครงการ (Project Evaluation)

• ปัจจัยความสำเร็จการบริหารโครงการ

• กรณีศึกษาบริหารโครงการต่างประเภท

-โครงการภาคเอกชน
-โครงการภาครัฐ
-โครงการร่วมทุน

• การถาม-ตอบ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้อบรมกับวิทยากร และผู้อบรมด้วยกันเอง

ค่าลงทะเบียน :
ท่านละ 28,000 บาท + 1,960 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% = 29,960 บาท

กรณีมีใบหัก ณ ที่จ่าย เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105548121048 (สำนักงานใหญ่)

บริษัท ทูพลัส เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 42 ทูพลัส ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 8 ถนนลาดพร้าว
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Registration Online :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
(กรุณาระบุชื่อ-นามสกุล ของท่านเป็นภาษาไทย)
Your answer
Company Name :
บริษัท หรีือ หน่วยงานของท่าน
Your answer
Address :
ที่อยู่ (ที่ออกใบเสร็จ)
Your answer
Phone :
โปรดระบุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้โดยตรง
Your answer
Email :
Your answer
ชำระเงินโดย:
(กรุณาเลือกช่องทางในการชำระเงิน)
วันเวลาที่เปิดอบรม :
(กรุณาเลือกวันที่ท่านต้องการสำรองที่นั่ง)
ความต้องการพิเศษ
ด้านอาหาร
ข้อเสนอแนะ / ความต้องการอื่น ๆ
Your answer
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Twoplus Soft Co.,Ltd.. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms