แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการ
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้การบริการ สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา


วัตถุประสงค์ : แบบประเมินนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน และนำผลการประเมินไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขงานให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง


แบบสอบถามแบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

1. เพศ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
2. อายุ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
3. ผู้รับบริการ *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
4. สังกัด คณะ/สาขา กอง สำนัก สถาบัน ศูนย์ (โปรดระบุ) *
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ด้านที่ 1 กระบวนการ/ขั้นตอน การให้บริการ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
1.1 ขั้นตอนในการให้บริการมีความคล่องตัว ไม่ซับซ้อน
1.2 ขั้นตอนในการให้บริการมีความเหมาะสม
1.3 ระยะเวลาในการให้บริการมีความเหมาะสม รวดเร็ว ทันตามระยะเวลาที่กำหนด
1.4 ขั้นตอนการปฏิบัติงานไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อนและมีความคล่องตัว
1.5 ความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจงและแนะนำขั้นตอนในการให้บริการ
ด้านที่ 2 การให้บริการของเจ้าหน้าที่ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
2.1 ให้บริการด้วยความสุภาพ อ่อนน้อม และเป็นกันเอง
2.2 มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และเต็มใจให้บริการ
2.3 รับฟังปัญหาหรือข้อซักถามของผู้รับบริการอย่างเต็มใจ
2.4 ให้คำอธิบายและตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
2.5 มีความชัดเจนในการให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์
2.6 ให้บริการด้วยความเสมอภาค
ด้านที่ 3 สิ่งอำนวยความสะดวก *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
3.1 การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ใน website
3.2 อาคารสถานที่มีความสะอาด ติดต่อสะดวก
3.3 อุปกรณ์สำนักงานมีคุณภาพ ทันสมัย
3.4 ระบบการติดต่อสื่อสารมีความสะดวก
ด้านที่ 4 รูปแบบการสนับสนุนงานบริการวิชาการ *
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจ
5
4
3
2
1
4.1 ช่องทางการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการรับทราบอย่างทั่วถึง
4.2 รูปแบบการติดตามผลการดำเนินงานโครงการบริการวิชาการ ปีละ 1 ครั้ง
4.3 สถาบันให้การสนับสนุนโครงการบริการวิชาการมีความเหมาะสม
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอน การให้บริการ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
2. ด้านการให้บริการของเจ้าหน้าที่
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
3. ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
4. รูปแบบการสนับสนุนงานบริการวิชาการ
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
5. ความพึงพอใจต่อคุณภาพการให้บริการในภาพรวม
ส่วนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.