แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ
วัตถุประสงค์ เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบึงกาฬ สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพมากขึ้น
วันเดือนปีที่ตอบแบบสอบถาม *
MM
/
DD
/
YYYY
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (กรุณาเลือกคำตอบของท่าน)
เพศ *
อายุ *
Your answer
ตอบแบบสอบถามนี้ในนามของ *
การศึกษา *
ตอนที่ 2 เรื่องที่ขอใช้บริการ
เรื่องที่ขอใช้บริการ *
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ (กรุณาเลือกคำตอบของท่าน)
ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
ปานกลาง
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
1. มีความชัดเจนในการอธิบายชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการ
2. ขั้นตอนการให้บริการมีความคล่องตัวและไม่ยุ่งยาก
3. มีความสะดวกรวดเร็ว ทันตามกำหนดเวลา
4. ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง
ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
ปานกลาง
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
5. ให้บริการด้วยความสุภาพ และเป็นกันเอง
6. มีความเอาใจใส่ กระตือรือร้น และพร้อมที่จะให้บริการ
7. มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้ตรงประเด็น
8. มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน
ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
ปานกลาง
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
9. สถานที่ตั้งของหน่วยงาน มีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ
10. คุณภาพและความทันสมัยของอุปกรณ์/เครื่องมือ
ด้านคุณภาพการให้บริการ *
พอใจมาก
ค่อนข้างพอใจ
ปานกลาง
ไม่ค่อยพอใจ
ไม่พอใจ
11. ได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการ
12. ได้รับการบริการที่คุ้มค่า
13. ผลการให้บริการในภาพรวม
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy